Podmienky prijímacieho konania - DENNÁ forma

Bakalárske študijné programy

Vo všetkých študijných programoch FIlozofickej fakulty UMB (okrem študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov) je predpokladom štúdia uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. 

 

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) - písomná forma

Prijímacie skúšky v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry sa uskutočnia v tých študijných kombináciách, na ktoré sa prihlási viac uchádzačov, ako je stanovený plánovaný počet.

Písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a praktických komunikatívnych zručností (jedna časť bude vyhodnotená klasickou formou). Na základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:         

 • IELTS - International English Language Testing System - minimálne úroveň 6,5 ,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English - hodnotenie A,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň C1 alebo B2, externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný".

učiteľstvo biológie (v kombinácii s Tv) - bez prijímacej skúšky

učiteľstvo histórie (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo filozofie (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať prednostne uchádzačov, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:

 • maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom "výborný",
 • v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (francúzsky jazyk) – výsledok ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“, resp. "chválitebný",
 • francúzsky jazykový diplom DELF (úroveň B2) alebo DALF (úroveň C1),
 • 1. – 3. miesto na Olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole),
 • všeobecná alebo odborná štátna skúška z francúzskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.

Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo geografie (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z geografie - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii s Aj a Sj) - praktická talentová skúška z hry na hudobnom nástroji (klavír, husle, iné nástroje - hra spamäti), z hlasovej výchovy (prednes dvoch piesní spamäti), intonácie a sluchovej analýzy. Požiadavky na prijímaciu skúšku korešpondujú s učebnými osnovami I. - II. cyklu ZUŠ. Prednosť majú uchádzači s hrou na klavíri a husliach. Prijímacia skúška bude vyhodnotená klasickou formou. Info na adrese www.pdf.umb.sk

učiteľstvo informatiky (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z informatiky - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo matematiky (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z matematiky - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia nemeckého jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia ruského jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo techniky (v kombinácii s Tv) - bez prijímacej skúšky

učiteľstvo telesnej výchovy - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila - opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
- opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika - beh na 50 m
2. športová gymnastika - voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka - kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) - hodnotenie herného prejavu
4. plávanie - 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek)

           - bonusové zvýhodnenie 60% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu získať iba študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV)
           - bonusové zvýhodnenie 30% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu získať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
           - bonusové zvýhodnenie 10% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu získať iba študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
            Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou) + splnenie kritérií na výber do jednotlivých špecializácií

Talentová skúška - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Kritériá pre výber jednotlivých špecializácii (športovú špecializáciu spolu s potvrdením o úrovni športovej výkonnosti je nutné uviesť priamo do prihlášky):

Atletika

 • registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ)
 • umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblasti alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Basketbal

 • registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)
 • aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Biatlon 

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze biatlonu
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 3. stupňa

Futbal (realizuje sa len v bakalárskom stupni štúdia)

 • registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (ISSF systém)
 • aktívny hráč minimálne oblastnej súťaže (k prihláške doložiť sken zo stránky www.futbalnet.sk) alebo držiteľ futbalovej licencie Grassroots C (doložiť sken zo stránky www.futbalnet.sk),
 • nevyžaduje sa potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti

Judo

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze juda
 • aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Karate

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK)
 • súťažná činnosť na národnej úrovni za posledné 2 roky a stupeň technickej vyspelosti v karate 3.kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kickbox

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB)
 • súťažná činnosť na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kondičný tréner

 • výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa

Ľadový hokej

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH)
 • bývalý alebo aktívny hráč minimálne 1. ligy dorastu alebo juniorov alebo 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa (tréner licencie D podľa SZĽH)

Plávanie 

 • registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF)
 • aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. kvalifikačného stupňa

Snowboarding

 • registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – SÚ
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

Športová gymnastika

 • registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF)
 • súťažná činnosť minimálne na oblastnej úrovni alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Turistika

 • registrované členstvo v Klube slovenských turistov
 • minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Volejbal

 • registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii
 • aktívny hráč minimálne II. ligy alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Vzpieranie

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania
 • aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Zápasenie

 • registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze
 • aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa

Zjazdové lyžovanie

 • registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – UAD
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

 

U zahraničných študentov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené "Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo na KTVŠ FF UMB"   (okrem špecializácie futbal).

 

1)     Uchádzač, ktorý predloží požadované potvrdenie z inej športovej špecializácie, ako je v ponuke, bude automaticky zaradený na špecializáciu kondičný tréner (viac v časti Kondičný tréner).

2)     Ak uchádzač nesplní vyššie uvedené kritériá z ponuky do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

3)     Ak uchádzač nezašle toto potvrdenie spolu s prihláškou do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Bonusové zvýhodnenie - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

 

B/ filozofia

filozofia - bez prijímacej skúšky (len v medziodborovom štúdiu)

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

 

C/ historické vedy

aplikovaná etnológia (realizuje sa len v bakalárskom stupni) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

etnológia (realizuje sa len v bakalárskom stupni v medziodborovom štúdiu) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

história - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

 

D/ filológia

Na štúdium filológie musí uchádzač zvolený jazyk, resp. oba jazyky (pri kombinačnom  štúdiu dvoch jazykov) ovládať na požadovanej úrovni, uvedenej pri jednotlivých jazykoch (okrem slovenčiny v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných uchádzačov).

slovenský jazyk a literatúra - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov - bez prijímacej skúšky

- študijný program je určený len pre zahrančiných uchádzačov. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je nadobudnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na úrovni adekvátnej slovenskému vzdelávaciemu systému a jeho požiadavkám. Povinnou prílohou prihlášky na študijný program je motivačný list k štúdiu vypracovaný v anglickom jazyku v rozsahu maximálne 1 normostrany. Ak uchádzač do stanoveného termínu na podávanie prihlášok nepredloží motivačný list, jeho prihláška sa posudzuje ako neplatná. Prijímacia komisia určuje poradie uchádzačov na základe anonymného posúdenia motivačných listov.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii, aj medziodborový) a angličina pre preklad v hospodárskej praxi - písomná forma (vyhodnotená elektronicky)

V študijnom programe anglický jazyk a kultúra v kombinácii sa prijímacia skúška v písomnej forme uskutoční v tých študijných kombináciách, na ktoré sa prihlási viac uchádzačov, ako je stanovený plánovaný počet.

Písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, základov britskej a americkej literatúry, dejín a reálií anglicky hovoriacich krajín. Súčasťou prijímacej skúšky bude preklad zo slovenského do anglického jazyka bez použitia slovníka, ktorý bude vyhodnotený klasickou formou. Na základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:

 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
 • externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne C1 alebo B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením  „výborný“,

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru filológia je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. Maximálny počet bodov získavajú uchádzači, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:

 • maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom výborný,
 • v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (francúzsky jazyk) – výsledok ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“,
 • francúzsky jazykový diplom DELF (úroveň B2) alebo DALF (úroveň C1),
 • 1. – 3. miesto na Olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole),
 • všeobecná alebo odborná štátna skúška z francúzskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.

Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

nemecký jazyk a kultúra (jednopredmetový aj v kombinácii) a nemčina pre preklad v hodpodárskej praxi -  bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia študijného programu nemecký jazyk a kultúra, resp. nemčina pre preklad v hospodárskej praxi sú jazykové vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

ruský jazyk a kultúra (jednopredmetový aj v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia ruského jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia španielskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru filológia je ovládanie španielskeho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať prednostne uchádzačov, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:

 • španielsky jazykový diplom DELE (úroveň B1, B2, C1 alebo C2);
 • maturitná skúška zo španielskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom „výborný“;
 • v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (španielsky jazyk) – výsledok ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“, resp. „chválitebný“;
 • 1. – 3. miesto na olympiáde v španielskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole);
 • všeobecná alebo odborná štátna skúška zo španielskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.

Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia talianskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru filológia je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa dosiahnutých výsledkov a priemeru známok na maturitnej skúške.

 

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky vo vybraných kombináciách študijných programov. Ako základné kritérium zohľadní počet prihlásených uchádzačov, výsledok maturitnej skúšky a kapacitné možnosti fakulty. O výsledkoch takéhoto rozhodnutia dekana budú uchádzači včas informovaní.