Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Bakalárske štúdium

 

Termín podávania prihlášok - 1. kolo:

do 28. februára  2021  - na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

do 31. marca  2021  - na ostatné študijné programy

                                 

Termín konania prijímacej skúšky - 1. kolo:

od 14. apríla 2021 do 23. apríla 2021 - talentová časť (telesná výchova)

od 7. júna 2021 do 11. júna 2021 - písomná časť

 

Termín podávania prihlášok - 2. kolo:

od 1. mája 2021 do 31. mája 2021  - na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, aplikovaná etnológia

 

Termín konania prijímacej skúšky - 2. kolo:

od 1. júla 2021  do 2. júla 2021 - talentová časť (telesná výchova)

 

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 30,00 € bakalárske štúdium

V prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 20,00 €. 

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                              Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:           Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                       SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                 SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):            3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:             Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                        SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                  SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):             3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

Z dôvodov evidencie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby

(NIE poštovou poukážkou).

 

Ak uchádzač podáva aj elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2), vlastnoručne podpísanú a so všetkými prílohami, vrátane dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.

Bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je prihláška neplatná a nebude zaregistrovaná.

Poplatok je nutné zaplatiť v čase podania prihlášky, najneskôr však do posledného dňa na podávanie prihlášok. Neskoršie platby nebudú akceptované.

V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov (najmä zdravotných), vráti sa mu polovica poplatku za prijímacie konanie na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenie FF UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody neúčasti na prijímacích skúškach sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvótnej  časti poplatku.