Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Podmienky prijatia na Mgr. stupeň štúdia

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

Prihláška a prílohy na Mgr. stupeň štúdia

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
jana.daubnerova@umb.sk
048-446 7558