Otvárané Bc. študijné programy 2022/2023 - DENNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v dennej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia počas 3 rokov a sú ukončené titulom bakalár. Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia, ktoré trvá 2 roky a končí titulom magister.

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (D – denná), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

Poznámka: 

Študijné programy anglický jazyk a kultúra, francúzsky jazyk a kultúra, nemecký jazyk a kultúra, ruský jazyk a kultúra  a ich kombinácie v prekladateľských kombinačných študijných programoch a v medziodborových študijných programoch boli akreditované v študijnom odbore PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO.

  

Bakalárske študijné odbory

A) učiteľstvo a pedagogické vedy

kombinácia študijných programov

ŠDŠ PP

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 10

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a  učiteľstvo hudobného umenia (**)

 D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

D 3 roky 15

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

a učiteľstvo telesnej výchovy

 D 3 roky 10

učiteľstvo filozofie a učiteľstvo psychológie (**)

D 3 roky 5

učiteľstvo filozofie a učiteľstvo telesnej výchovy

D 3 roky 3

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo histórie  a učiteľstvo filozofie

D  3 roky  10

učiteľstvo histórie

učiteľstvo telesnej výchovy

D 3 roky 5

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie

D 3 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry  

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo filozofie

D 3 roky 10

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľsvo francúzskeho jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo histórie

D 3 roky 20

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo hudobného umenia (**)

D
3 roky
 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

D 3 roky 3

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo ruského jazyka a literatúry

D 3 roky 5

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

a učiteľstvo telesnej výchovy 
 D 3 roky 5
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo biológie (*) D 3 roky 15
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie (*) D 3 roky 25
učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo informatiky (*) D 3 roky 5

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo matematiky (*)

D  3 roky 5

učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo techniky (*)

D 3 roky 5
učiteľstvo telesnej výchovy D 3 roky 50

B) učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

študijný   program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo D 3 roky 60

C) historické vedy

študijný program

ŠDŠ 

PP

história

D

3 roky

20

D) filológia

študijný  program

ŠDŠ

PP

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov D 3 roky 50
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi D 3 roky 20
nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 10
anglický jazyk a kultúra - francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 15
anglický jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 20
francúzsky jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 3
nemecký jazyk a kultúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 3
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra D 3 roky 20
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra D 3 roky 3
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra D 3 roky 5
slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra D 3 roky 5

E) filológia + filozofia

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra - filozofia D 3 roky 10
slovenský jazyk a literatúra  - filozofia D 3 roky 5

F) filológia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra  história D 3 roky 10
slovenský jazyk a literatúra - história D 3 roky 5

G) filozofia + historické vedy

študijný  program

ŠDŠ

PP

filozofia - história D 3 roky 10

 

(*) Medzifakultné štúdium s Fakultou prírodných vied UMB. Podmienky prijatia v predmetoch učiteľstvo biológie, geografie, informatiky, matematiky a techniky sú zverejnené na stránke  www.fpv.umb.sk.

(**) Medzifakultné štúdium s Pedagogickou fakultou UMB. Podmienky prijatia v predmete učiteľstvo hudobného umenia sú zverejnené na stránke www.pdf.umb.sk.  

Študijné programy v dennej forme sa budú realizovať kombinovanou metódou.

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

Ak bude počet prihlásených uchádzačov o štúdium v študijnom programe nižší, ako je plánovaný počet na prijatie, fakulta si vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.