Otvárané Bc. študijné programy 2022/2023 - EXTERNÁ forma

Podľa vysokoškolského zákona sa študijné programy v externej forme realizujú najskôr v 1. stupni štúdia, ktoré je ukončené titulom bakalár.

Absolvent bakalárskeho štúdia môže pokračovať v 2. stupni štúdia, ktoré končí titulom magister.

 

Vysvetlenie ku skratkám:

FŠ – forma štúdia (E – externá), ŠDŠ – štandardná dĺžka štúdia, PP – plánovaný počet prijatých uchádzačov

 

Poznámka: 

Študijný program anglický jazyk a kultúra bol akreditovaný v študijnom odbore PREKLADATEĽSTVO A TLMOČNÍCTVO.

 

Bakalárske študijné programy

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy

E

4 roky

20

 

B/ učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

Študijný program

ŠDŠ

PP

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

E

4 roky

20

 

C/ filológia

Študijný program

ŠDŠ

PP

anglický jazyk a kultúra E 4 roky 20

 

V prípade malého počtu uchádzačov o študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na študijný program, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.