Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijímacieho konania - DENNÁ forma

Bakalárske študijné programy

Vo všetkých študijných programoch Filozofickej fakulty UMB (okrem študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov) je podmienkou na prijatie uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

 

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) - písomná forma

Predpokadom štúdia učiteľstva anglického jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách je ovládanie anglického jazyka minimáln na úrovni B2 podľa Spoločenského európskeho rámca pre jazyky.

Prijímacie skúšky v študijnom programe učiteľstvo anglického jazyka a literatúry sa uskutočnia v tých študijných kombináciách, na ktoré sa prihlási viac uchádzačov, ako je stanovený plánovaný počet.

Prijímacia skúška bude zameraná na znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a na receptívne zručnosti (čítanie a počúvanie s porozumením. Po prijímacej skúške z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu (overenej kópie) o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:         

 • IELTS - International English Language Testing System - minimálne úroveň 6,5 ,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English - hodnotenie A,
 • maturitná skúška z anglického jazyka - úroveň C1 alebo B2, externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný".

učiteľstvo biológie (v kombinácii s Tv) - bez prijímacej skúšky

učiteľstvo filozofie (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. 

učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať prednostne uchádzačov, ktorí predložia doklad (úradne overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:

 • maturitná skúška z francúzskeho jazyka,
 • francúzsky jazykový diplom DELF alebo DALF,
 • 1. – 3. miesto na Olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole),
 • všeobecná alebo odborná štátna skúška z francúzskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.

Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo geografie (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z geografie - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo histórie (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii s Aj a Sj) - praktická talentová skúška z hry na hudobnom nástroji (klavír, husle, iné nástroje - hra spamäti), z hlasovej výchovy (prednes dvoch piesní spamäti), intonácie a sluchovej analýzy. Požiadavky na prijímaciu skúšku korešpondujú s učebnými osnovami I. - II. cyklu ZUŠ. Prednosť majú uchádzači s hrou na klavíri a husliach. Prijímacia skúška bude vyhodnotená klasickou formou. Info na adrese www.pdf.umb.sk

učiteľstvo informatiky (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z informatiky - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo matematiky (v kombinácii s Tv) - písomná forma

- z matematiky - v rozsahu gymnaziálneho učiva, info na adrese www.fpv.umb.sk

učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky
Predpokladom štúdia učiteľstva nemeckého jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia učiteľstva ruského jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

učiteľstvo techniky (v kombinácii s Tv) - bez prijímacej skúšky

učiteľstvo telesnej výchovy - talentová skúška:
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila - opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
- opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika - beh na 50 m
2. športová gymnastika - voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka - kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) - hodnotenie herného prejavu
4. plávanie - 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek)

           - bonusové zvýhodnenie 60% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacej skúške môžu získať iba uchádzači, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV)
           - bonusové zvýhodnenie 30% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacej skúške môžu získať iba uchádzači, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacej skúšky.
           - bonusové zvýhodnenie 10% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacej skúške môžu získať iba uchádzači, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠVVŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium, alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacej skúšky.
            Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou) + splnenie kritérií na výber do jednotlivých špecializácií

Talentová skúška - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Kritériá pre výber jednotlivých špecializácii (športovú špecializáciu spolu s potvrdením o úrovni športovej výkonnosti je nutné uviesť priamo do prihlášky):

Atletika

 • registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblasti alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Basketbal

 • registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Biatlon 

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze biatlonu
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 1. stupňa

Futbal (realizuje sa len v bakalárskom stupni štúdia)

 • registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ)
 • hráčske skúsenosti minimálne z oblastnej súťaže (k prihláške doložiť sken zo stránky https://sportnet.sme.sk/futbalnet/clenovia/). 

  Študent športovej špecializácie futbal získa počas štúdia postupne UEFA Grassroots C licenciu (po ukončení športovej špecializácie 1 a 2) a UEFA B licenciu (po obhájení bakalárskej práce) v zmysle  Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (článok 8, bod 8. a 9.)

Judo

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze juda
 • aktívny pretekár v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Karate

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a stupeň technickej vyspelosti v karate 3. kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kickbox

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kondičný tréner

 • aktívny športovec v súčasnosti alebo minulosti, výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa

Ľadový hokej

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH)
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti, minimálne 1. ligy dorastu alebo juniorov alebo 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa (tréner licencie D podľa SZĽH)

Plávanie 

 • registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, minimálne s účasťou na oblastných majstrovstvách, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Snowboarding

 • registrované členstvo v národnom zväze zastrešujúcom snowboarding
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

Športová gymnastika

 • registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, minimálne na oblastnej úrovni, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Taekwondo

 • registrované členstvo v Slovenskej asociácii taekwondo WT (SATKD)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Turistika

 • registrované členstvo v Klube slovenských turistov
 • minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Volejbal

 • registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti minimálne oblastnej súťaže alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Vzpieranie

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Zápasenie

 • registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze (SZZ)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Zjazdové lyžovanie

 • registrované členstvo v národnom zväze zastrešujúcom zjazdové lyžovanie
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

 

U zahraničných študentov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené "Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo na KTVŠ FF UMB"   (okrem špecializácie futbal). Uchádzač môže po splnení podmienok požiadať o zaradenie aj na inú z ponúkaných špecializácií.

 

1)     Uchádzač, ktorý predloží požadované potvrdenie z inej športovej špecializácie, ako sú uvedené v ponuke, bude automaticky zaradený na špecializáciu kondičný tréner.

2)     Ak uchádzač nezašle požadované potvrdenie spolu s prihláškou do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

3)     Ak zaslané potvrdenia uchádzača nebudú spĺňať vyššie uvedené kritériá do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Bonusové zvýhodnenie - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov. Uchádzačom, ktorí nebudú prijatí na štúdium pre nedostatok miesta v študijných programoch telesná výchova a trénerstvo alebo telesná výchova v dennej forme, môže byť ponúknutá externá forma štúdia v uvedených študijných programoch.

 

B/ filozofia

filozofia - bez prijímacej skúšky (len v medziodborovom štúdiu)

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

 

C/ historické vedy

história - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

 

D/ filológia

Na štúdium filológie musí uchádzač zvolený jazyk, resp. oba jazyky (pri kombinačnom  štúdiu dvoch jazykov) ovládať na požadovanej úrovni, uvedenej pri jednotlivých jazykoch (okrem slovenčiny v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných uchádzačov).

slovenský jazyk a literatúra (len ako medziodborové štúdium) - bez prijímacej skúšky

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov - bez prijímacej skúšky

- študijný program je určený len pre zahrančiných uchádzačov. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je nadobudnutie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania na úrovni adekvátnej slovenskému vzdelávaciemu systému a jeho požiadavkám. Povinnou prílohou prihlášky na študijný program je motivačný list k štúdiu vypracovaný v anglickom jazyku v rozsahu maximálne 1 normostrany. Ak uchádzač do stanoveného termínu na podávanie prihlášok nepredloží motivačný list, jeho prihláška sa posudzuje ako neplatná. Prijímacia komisia určuje poradie uchádzačov na základe anonymného posúdenia motivačných listov.

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii, aj medziodborový) a angličina pre preklad v hospodárskej praxi - písomná forma (vyhodnotená elektronicky)

Predpokadom štúdia anglického jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločenského európskeho rámca pre jazyky.

V študijnom programe anglický jazyk a kultúra v kombinácii sa prijímacia skúška v písomnej forme uskutoční v tých študijných kombináciách, na ktoré sa prihlási viac uchádzačov, ako je stanovený plánovaný počet.

Písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby,  reálií anglicky hovoriacich krajín, všeobecný prehľad o aktuálnom kultúrnom a spoločensko-politickom dianí. Súčasťou prijímacej skúšky bude preklad z anglického do slovenského, ktorý bude vyhodnotený klasickou formou. Na základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu (overenej kópie) o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:

 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
 • externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne C1 alebo B2 minimálne 85 % + hodnotenie  „výborný“  interná časť.

francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách študijného odboru filológia je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. Maximálny počet bodov získavajú uchádzači, ktorí predložia doklad (úradne overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok:

 • maturitná skúška z francúzskeho jazyka,
 • francúzsky jazykový diplom DELF alebo DALF,
 • 1. – 3. miesto na Olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole),
 • všeobecná alebo odborná štátna skúška z francúzskeho jazyka v štátnej jazykovej škole.

Fakulta si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov, ktorí uvedené doklady nepredložia, podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

nemecký jazyk a kultúra (jednopredmetový aj v kombinácii)

Predpokladom štúdia študijného programu nemecký jazyk a kultúra, resp. nemčina pre preklad v hospodárskej praxi sú jazykové vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) - bez prijímacej skúšky

Predpokladom štúdia ruského jazyka a kultúry vo všetkých kombináciách je ovládanie ruského jazyka minimálne na úrovni A2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.

 

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o odpustení prijímacej skúšky vo vybraných kombináciách študijných programov. Ako základné kritérium zohľadní počet prihlásených uchádzačov, výsledok maturitnej skúšky a kapacitné možnosti fakulty. O výsledkoch takéhoto rozhodnutia dekana budú uchádzači včas informovaní.