Podmienky prijímacieho konania - EXTERNÁ forma

Bakalárske študijné programy

Vo všetkých študijných programoch Filozofickej fakulty UMB (okrem študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov) je podmienkou na prijatie uchádzačov, ktorí absolvovali stednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a predloženie certifikátu ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o požadovanej úrovni B2 alebo certifikátu o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaného jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/. 

 

A/ učiteľstvo a pedagogické vedy

učiteľstvo telesnej výchovy - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou):
testy schopností:
1. vytrvalosť - beh na 1500m
2. dynamická sila - opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)
- opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)
testy zručností:
1. atletika - beh na 50 m
2. športová gymnastika - voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka - kotúľ vpred)
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) - hodnotenie herného prejavu
4. plávanie - 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok

          - bonusové zvýhodnenie 60% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať študenti, ktorí boli účastníkmi OH (potvrdenie zo SOV),
            - bonusové zvýhodnenie 30% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v olympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 10. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov,
            - bonusové zvýhodnenie 10% z dosiahnutého počtu bodov na prijímacích pohovoroch môžu mať študenti, ktorí boli účastníkmi MS a ME dospelých alebo juniorov v neolympijských športoch podľa kategorizácie MŠ SR, umiestnili sa do 3. miesta a predložia o tom potvrdenie z príslušného športového zväzu, ktoré je potrebné zaslať súčasne s prihláškou na štúdium alebo predložiť osobne pri prezentácii v deň prijímacích pohovorov.
Bonusové zvýhodnenie bude pripočítané uchádzačom po kompletnom absolvovaní prijímacích talentových skúšok do maximálnej výšky 100 bodov.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na KTVŠ, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

 

B/ učiteľstvo a pedagogické vedy + vedy o športe

učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo - talentová skúška (bude vyhodnotená klasickou formou).

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe absolvovania talentovej skúšky a pri splnení kritérií na výber do jednotlivých špecializácií.

Talentová skúška - platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Kritériá pre výber jednotlivých špecializácii:

Atletika

 • registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblasti alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Basketbal

 • registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA)
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Biatlon

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze biatlonu,
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 1. stupňa.

Futbal (realizuje sa len v bakalárskom stupni štúdia)

 • registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SZF)
 • hráčske skúsenosti minimálne z oblastnej súťaže (k prihláške doložiť sken zo stránky https://sportnet.sme.sk/futbalnet/clenovia/). 

  Študent športovej špecializácie futbal získa počas štúdia postupne UEFA Grassroots C licenciu (po ukončení športovej špecializácie 1 a 2) a UEFA B licenciu (po obhájení bakalárskej práce) v zmysle  Smernice o vzdelávaní trénerov SFZ (článok 8, bod 8. a 9.)

Judo

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze juda
 • aktívny pretekár v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Karate

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a stupeň technickej vyspelosti v karate 3. kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kickbox

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Kondičný tréner

 • aktívny športovec v súčasnosti alebo minulosti, výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa

Ľadový hokej

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH)
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti, minimálne 1. ligy dorastu alebo juniorov alebo 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa (tréner licencie D podľa SZĽH)

Plávanie 

 • registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, minimálne s účasťou na oblastných majstrovstvách, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Snowboarding

 • registrované členstvo v národnom zväze zastrešujúcom snowboarding
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

Športová gymnastika

 • registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, minimálne na oblastnej úrovni, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Taekwondo

 • registrované členstvo v Slovenskej asociácii taekwondo WT (SATKD)
 • súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Turistika

 • registrované členstvo v Klube slovenských turistov
 • minimálne dvojročná  aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa

Volejbal

 • registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii
 • aktívny hráč v súčasnosti alebo minulosti minimálne oblastnej súťaže alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Vzpieranie

 • registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Zápasenie

 • registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze (SZZ)
 • aktívna súťažná činnosť v súčasnosti alebo minulosti, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa

Zjazdové lyžovanie

 • registrované členstvo v národnom zväze zastrešujúcom zjazdové lyžovanie
 • člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa

 

U zahraničných študentov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené "Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo na KTVŠ FF UMB" (okrem špecializácie futbal). Uchádzač môže po splnení podmienok požiadať o zaradenie aj na inú z ponúkaných špecializácií.

1)     Uchádzač, ktorý predloží požadované potvrdenie z inej športovej špecializácie, ako je v ponuke, bude automaticky zaradený na špecializáciu kondičný tréner.

2)     Ak uchádzač nezašle požadované potvrdenie spolu s prihláškou do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

3)     Ak zaslané potvrdenia uchádzača nebudú spĺňať vyššie uvedené kritériá do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Bonusové zvýhodnenie - platia podmienky uvedené pre študijný program telesná výchova.
Účastníci prijímacích talentových skúšok, ktorí sa prihlásili na dva študijné programy na Katedre telesnej výchovy a športu FF UMB, môžu vykonať talentovú prijímaciu skúšku len raz a body sa im započítajú do oboch študijných programov.

 

C/ filológia

anglický jazyk a kultúra - písomná forma (vyhodnotená elektronicky)

- písomná forma prijímacej skúšky bude zameraná na skúšku z anglického jazyka – vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby, reálií anglicky hovoriacich krajín, všeobecný prehľad o aktuálnom kultúrnom a spoločensko-politickom dianí. Súčasťou prijímacej skúšky bude preklad z anglického do slovenského  jazyka, ktorý bude vyhodnotený klasickou formou.

Na základe písomnej prijímacej skúšky z anglického jazyka budú prijatí uchádzači, ktorí dosiahnu v teste minimálne 60 % úspešnosť.

Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok:

 • IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English,
 • University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A,
 • externej časti maturitnej skúšky z anglického jazyka úrovne C1 alebo B2 minimálne 85 % + ústna forma internej časti s hodnotením  „výborný“.