Anglický jazyk a literatúra - učiteľstvo

Požiadavky na prijímacie skúšky z anglického jazyka a literatúry

(učiteľstvo a pedagogické vedy)


Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu, ktorý trvá 90 minút aj s vysvetlením (10 minút).
Test má 4 časti : Listening Comprehension, Partial Cloze test, Grammmar Recognition a C-test, a je približne na úrovni Intermediate (v rozsahu stredoškolskej látky).

A/ Listening Comprehension (15 bodov)

Ide o úlohu typu TRUE - FALSE. Po vypočutí nahrávky uchádzači zakrúžkujú pri každej otázke možnosť TRUE, FALSE alebo NOT MENTIONED (NM). Táto čast trvá asi 20 minút. Na nasledujúce tri časti zostáva 60 minút.

B/ Partial Cloze Test (20 bodov)

Uchádzači majú doplniť chýbajúce slová v texte (celkom 20). Chýbajúce slová sú uvedené za textom.

C/ Grammar recognition (25 bodov)

Ide o úlohu typu ´multiple choice´ . Do medzier vo vetách uchádzači majú doplniť niektorú zo 4 možností (a, b, c alebo d). Len jedna možnosť je správna.

D/ C-test (40 bodov)

V súvislom texte každé druhé slovo je neúplné. Sú uvedené len začiatočné písmená ( 1, 2, 3, alebo i viacej). Uchádzači majú slová dokončiť podľa nasledujúceho pravidla: dopíšu taký istý počet písmen aký je uvedený alebo o jedno viacej, podľa toho, čo sa do textu hodí. Napr. ak je dané jedno začiatočné písmeno, uchádzač doplní jedno alebo dve písmená.

 

Príklad: t ______ , uchádzač dopíše 1 alebo 2 písmená (slovo može byť to, two, the, too). Ak sú uvedené dve začiatočné písmená, treba dopísať 2 alebo 3 písmená, atď.:

Ďalšie príklady: th ______ môže byť this, that, they, them, their, those, these, thing, think win ______ môže byť window, windows, winning, winner, winners, atď.

Príklad krátkeho C-testu: Our st _____ this eve _____ is t_____ weather. F_____ the la _____ five da_____ it h_____ been be_____ zero i_____ most pa_____ of t_____ country. Co_____ , frost a_____ heavy sn_____ have cau_____ terrible prob_____ everywhere. Ever_____ is ask_____ the sa_____ question: "Wh_____ will i_____ end ?" We_____ , the weath_____ predicts i_____ won´t la_____ much lon_____ . Better wea_____ is o_____ the w_____. The tempe_____ will ri_____ above ze_____ tomorrow: A_____ we´ll s_____ the s_____ again f_____ a f_____ hours. There´ll b_____ more ab_____ this, t_____ , in o_____ special wea_____ report a_____ the e_____ of t_____ programme.

Riešenie: Our story this evening is the weather. For the last five days it has been below zero in most parts of the country. Cold, frost and heavy snow have caused terrible problems everywhere. Everybody / Everyone is asking the same question:´When will it end ?´ Well, the weatherman predicts it won ´t last much longer. Better weather is on the way. The temperature will rise above zero tomorrow. And we´ll see the sun again for a few hours. There´ll be more about this, too, in our special weather report at the end of the programme.