Telesná výchova

Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy

(učiteľsvo TV, učiteľstvo TV v kombinácii, učiteľstvo TV a trénerstvo)


Prijímacia skúška sa vykonáva v podobe praktickej talentovej skúšky, ktorá sa uskutoční jeden deň v hale KTVŠ FF UMB a na atletickom štadióne KTVŠ FF UMB. Každý uchádzač, ktorý si podal prihlášku dostane pozvánku na talentovú PS. Ak si uchádzač podal viac prihlášok, dostane viac pozvánok - termín na prijímaciu skúšku si môže z týchto pozvánok vybrať, nakoľko prijímaciu skúšku robí len raz.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:

  • testy schopností:

1. vytrvalosť               – beh na 1500m

2. dynamická sila        – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži)

                                  – opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy)

  • testy zručností:

1. atletika – beh na 50 m

2. športová gymnastika – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami

    (kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom, stojka – kotúľ vpred)

3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu

4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný plavecký spôsob   sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek)

 

 

Celkové hodnotenie uchádzača bude vyjadrené súčtom získaných bodových hodnôt, ktoré získa v jednotlivých častiach talentovej skúšky. Prijímacia skúška bude úspešná, len ak uchádzač splní (t.j. dokončí) všetky predpísané časti PS. Ak uchádzač nesplní niektorú časť (nedobehne, nedopláva...),  na prijímacej skúške NEVYHOVEL.
 

Upozornenie:
Uchádzač musí predložiť písomné potvrdenie od všeobecného alebo telovýchovného lekára, že je "spôsobilý na štúdium telesnej výchovy na vysokej škole" (presná dikcia). Musí to urobiť najneskôr v deň konania praktickej skúšky, v čase prezentácie.

Kritériá na jednotlivé špecializácie, ktoré musí uchádzač splniť pri podaní prihlášky na Bc. študijný program "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo"

Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu  učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo na KTVŠ FF UMB - toto potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou

 

 


A/ Obsah praktickej časti prijímacej skúšky z telesnej výchovy

Pozostáva z overenia všeobecnej pohybovej výkonnosti a pohybových zručností prostredníctvom testov:

1. AtletikaBODOVANIE
beh na 50 m0 - 20 bodov
beh na 1500 m0 - 20 bodov

 

2. Dynamická silaBODOVANIE
muži - opakované výmyky na doskočnej hrazde0 - 10 bodov
ženy - opakované výmyky na hrazde po čelo odrazom znožmo0 - 10 bodov

 

3. Športová gymnastikaBODOVANIE
a) stojka, kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom
b) premet (vpred alebo vzad), salto (vpred alebo vzad)
0 - 20 bodov
(povinná základná akrobatická zostava, samostatné výberové cvičebné tvary)

 

4. Športové hryBODOVANIE
basketbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca0 - 20 bodov
alebo volejbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca0 - 20 bodov

 

5. PlávanieBODOVANIE
kraul - plávanie 100 m so štartovým skokom0 - 10 bodov
alebo prsia - plávanie 100 m so štartovým skokom0 - 10 bodov

LIMITY A HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH TESTOV:

1. Atletikabeh na 50 m z nízkeho štartubeh na 1500 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
0 b 7,6 a horšie 8,6 a horšie 6:20 a horšie 7:20 a horšie
1 b - - 6:20 7:20
2 b 7,5 8,5 6:15 7:15
3 b - - 6:10 7:10
4 b 7,4 8,4 6:05 7:05
5 b - - 6:00 7:00
6 b 7,3 8,3 5:55 6:55
7 b - - 5:50 6:50
8 b 7,2 8,2 5:45 6:45
9 b - - 5:40 6:40
10 b 7,1 8,1 5:35 6:35
11 b - - 5:30 6:30
12 b 7,0 8,0 5:25 6:25
13 b - - 5:20 6:20
14 b 6,9 7,9 5:15 6:15
15 b - - 5:10 6:10
16 b 6,8 7,8 5:05 6:05
17 b - - 5:00 6:00
18 b 6,7 7,7 4:55 5:55
19 b - - 4:50 5:50
20 b 6,6 7,6 4:45 5:45

Beh na 50 m bude z nízkeho štartu z blokov. Môžu byť použité tretry s klincami max. 9 mm.

2. Dynamická sila - mužiOpakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom)BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 bodov
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženyOpakované výmyky na hrazde po čelo odrazom znožmo (držanie nadhmatom)BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 bodov
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

3. Športová gymnastikaPovinná, základná akrobatická zostavaBODOVANIE
stojka - kotúľ vpred 0 - 2 body
kotúľ letmo 0 - 2 body
kotúľ vzad do zášvihu 0 - 3 body
premet bokom 0 - 3 body
S p o l u:0 - 10 bodov

 

3. Športová gymnastikaVýberové cvičebné tvary samostatnéBODOVANIE
premety vpred alebo vzad 0 - 6 bodov
salto vpred alebo vzad 0 - 4 body
S p o l u:0 - 10 bodov
(z každej skupiny si uchádzač vyberie 1 cvičebný tvar)

 

4. Športové hry - Basketbalposudzovanie herného výkonu v prípravnej hre 3-3BODOVANIE
začiatočnícke vykonanie 2 body
úroveň zvládnutia učiva na SŠ podľa učebných osnov 12 bodov
 posudzovanie herných činností 
začiatočnícke vykonanie 2 body
technicky bezchybné vykonanie 8 body

 

4. Športové hry - Volejbalposudzovanie herného výkonu v prípravnej hre 6-6BODOVANIE
začiatočnícke vykonanie 2 body
úroveň zvládnutia základného herného systému 4:2 8 bodov
 posudzovanie herných činností 
začiatočnícke vykonanie 2 body
technicky bezchybné vykonanie 12 bodov

Basketbal: reťazec herných činností - vedenie lopty pravou rukou, pravý dvojtakt, streľba po dvojtakte pravou rukou zhora; vedenie lopty ľavou rukou, ľavý dvojtakt, streľba po dvojtakte ľavou rukou zhora.

Volejbal: vykonanie základných herných činností jednotlivca: podanie (zhora alebo zdola), prihrávka, nahrávka, smeč a blok.

Hodnotenie je vykonávané dvomi nezávislými hodnotiteľmi.
0 bodov - keď uchádzač nesplnil základné zručnosti zvládnutia predpísaných herných činností a nepreukázal spôsobilosť podieľať sa na hre družstva.

5. Plávaniekraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
0 b 2:00,1 a horšie 2:15,1 a horšie 2:10,1 a horšie 2:20,1 a horšie
1 b 2:00 2:15 2:10 2:20
1,5 b 1:54 2:10 2:04 2:14
2 b 1:50 2:08 2:01 2:10
2,5 b 1:47 2:06 1:58 2:07
3 b 1:44 2:04 1:56 2:04
3,5 b 1:41 2:02 1:53 2:01
4 b 1:38 2:00 1:50 1:59
4,5 b 1:36 1:57 1:48 1:57
5 b 1:33 1:55 1:46 1:55
5,5 b 1:31 1:52 1:44 1:52
6 b 1:29 1:49 1:42 1:50
6,5 b 1:27 1:47 1:40 1:49
7 b 1:24 1:44 1:38 1:47
7,5 b 1:23 1:43 1:37 1:46
8 b 1:21 1:41 1:35 1:45
8,5 b 1:20 1:40 1:34 1:43
9 b 1:19 1:39 1:32 1:42
9,5 b 1:18 1:38 1:30 1:41
10 b menej menej menej menej

Každý uchádzač musí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). Plávanie je hodnotené podľa platných pravidiel plávania pre zvolený plavecký spôsob. Keď uchádzač nezíska z plávania ani jeden bod, môže pokračovať v prijímacích skúškach, ak prepláva 100 m jedným (ľubovoľným) plaveckým spôsobom.
Každý uchádzač je povinný mať čiapku do vody!

Náhradný termín prijímacích skúšok bude uchádzačovi pridelený v prípade podania riadnej (hlavička, adresa, vlastnoručný podpis...) písomnej žiadosti o náhradný termín predloženej najneskôr v deň konania prijímacích skúšok  a doloženej lekárskym potvrdením o PN .

Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacích skúšok, rozhodnutie o vykonaní náhradnej prijímacej skúšky schváli KTVŠ na základe písomnej žiadosti doloženej vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, podanej najneskôr do vyhlásenia výsledkov v deň skúšky (neplatí pre II. termín prijímacieho konania - júl).