Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Bakalárske štúdium

 

Termín podávania prihlášok - 1. kolo:

do 28. februára  2022  - na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

do 31. marca  2022  - na ostatné študijné programy

                                 

Termín konania prijímacej skúšky - 1. kolo:

od 20. apríla 2022 do 27. apríla 2022 - talentová časť (telesná výchova)

od 6. júna 2022 do 10. júna 2022 - písomná časť

 

Termín podávania prihlášok - 2. kolo:

od 1. mája 2022 do 31. mája 2022  - na štúdium v študijných programoch:  učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

 

Termín konania prijímacej skúšky - 2. kolo:

od 6. júla 2022  do 8. júla 2022 - talentová časť (telesná výchova)

 

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 30,00 € bakalárske štúdium

V prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 20,00 €. 

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                              Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:           Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                       SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                 SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):            3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:             Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                        SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                  SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):             3031

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

Z dôvodov evidencie poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby

(NIE poštovou poukážkou).

 

Ak uchádzač podáva aj elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky (vytlačenú zo systému AiS2), vlastnoručne podpísanú a so všetkými prílohami.

Poplatok je nutné zaplatiť v čase podania prihlášky, najneskôr však do posledného dňa na podávanie prihlášok. Neskoršie platby nebudú akceptované.

Prihláška, ktorá nebude zaplatená do uvedeného termínu, bude v systéme zrušená.

 

V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov (najmä zdravotných), vráti sa mu polovica poplatku za prijímacie konanie na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na študijné oddelenie FF UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody neúčasti na prijímacích skúškach sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvótnej  časti poplatku.