Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Podmienky prijatia na Bc. stupeň štúdia

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

V prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov na študijný program, ako je plánovaný počet na prijatie, si fakulta vyhradzuje právo odpustiť vykonanie prijímacej skúšky.

Všetky výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené na internetovej stránke www.ff.umb.sk - Výsledky prijímacích skúšok 2022/2023.

 

Prihláška a prílohy na Bc. stupeň štúdia

- prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Bc. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo, do termínu určeného fakultou pre príslušný akademický rok.

Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.

- ku každej prihláške na Bc. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží prílohy ku všetkým prihláškam) musí uchádzač priložiť:

- prihlášky bez zaplatenia za prijímacie konanie nebudú akceptované a budú v systéme zrušené,

- uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, resp. ak nekonajú prijímaciu skúšku, zašlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 13. júna 2022,

- uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

- uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, budú prijatí podmienečne a sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní (nostrifikáciu) je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

- do jednej prihlášky si uchádzač môže uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra, alebo učiteľstvo telesnej výchovy a učiteľstvo geografie...),

- písomnú žiadosť o náhradný termín na prijímaciu skúšku z telesnej výchovy (na študijné programy s učiteľstvom telesnej výchovy) je možné podať na študijné oddelenie najneskôr v deň konania talentovej prijímacej skúšky. Žiadosť musí byť doložená lekárskym potvrdením o PN alebo o neschopnosti vykonať prijímaciu skúšku. Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacej skúšky, musí byť písomná žiadosť o náhradný termín doložená vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F.D.Roosvelta v Banskej Bystrici a podaná najneskôr v deň prijímacej skúšky na študijné oddelenie FF UMB. Termín pre druhé kolo prijímacej skúšky (júl 2022) je posledný a náhradný termín určený nebude.

- tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných vedomostí, schopností a zručností, ako aj odporúčaná literatúra, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky,

- obsah prijímacích skúšok v jednotlivých študijných programoch zohľadňuje obsah úplného stredného vzdelania.

 

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
jana.daubnerova@umb.sk
048-446 7558