Spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky

V študijných programoch, v ktorých sa uskutočňuje prijímacia skúška (talentová alebo písomná), sú uchádzači v prijímacom konaní hodnotení výlučne na základe výsledkov dosiahnutých pri prijímacích skúškach na Filozofickej fakulte UMB. V niektorých predmetoch môže byť zohľadnený aj výsledok na maturitnej skúške, resp. získanie certifikátov, diplomov či iných dokumentov. Bližšie informácie sú uvedené v priečinku "Podmienky prijímacieho konania"

Počty uchádzačov, ktoré plánuje fakulta prijať na jednotlivé študijné programy, sú uvedené v tabuľke "Otvárané študijné programy 2022/2023 - DENNÁ forma",   resp.   "Otvárané študijné programy 2022/2023 - EXTERNÁ forma" - v stĺpci PP.

Poradie uchádzačov bude zostavené podľa bodového hodnotenia získaného na prijímacej skúške. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na stránke FF UMB v deň konania prijímacej skúšky alebo najneskôr v nasledujúci deň.