Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Podmienky prijímacieho konania

Magisterské študijné programy

Na všetky študijné programy magisterského stupňa štúdia sa bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky.

Pri veľkom počte uchádzačov o magisterský stupeň štúdia sa bude prijímať na základe výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni a podľa predpokladaného počtu prijatých.

Podmienkou prijatia na Mgr. stupeň je ukončenie Bc. stupňa štúdia. Absolventi Bc. štúdia v aktuálnom roku sú povinní bez vyzvania fakultou zaslať overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, resp. potvrdenie študijného oddelenia o ukončení bakalárskeho štúdia (týka sa najmä absolventov z iných fakúlt) na študijné oddelenie FF UMB do 15. 07. 2022.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, resp. potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

neučiteľských študijných programoch je podmienkou prijatia ukončené bakalárske štúdium v študijných odboroch humanitných a spoločenských vied.

učiteľských študijných programoch je podmienkou prijatia ukončený bakalársky študijný program, resp. kombinácia študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (pred 1. 9. 2019 učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy).

V študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy je podmienkou prijatia ukončený bakalársky študijný program obsahujúci predmety pedagogicko- psychologického a sociálnovedného základu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo vedy o športe s ukončenou bakalárskou štátnou skúškou z telesnej výchovy. 

V medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo sa budú otvárať tieto športové špecializácie: atletika, basketbal, biatlon (len externá forma), judo, karate, kickbox, kondičný tréner, ľadový hokej, plávanie, športová gymnastika, snowboarding, turistika, volejbal, vzpieranie, zápasenie a zjazdové lyžovanie. Na FF UMB sa v magisterskom stupni štúdia neotvára športová špecializácia futbal. Podmienkou prijatia v medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo je:

–      ukončený rovnaký alebo príbuzný študijný program v bakalárskom stupni štúdia, ktorý obsahuje predmety z telesnej výchovy a z pedagogicko-psychologického základu,

–      ukončená rovnaká špecializácia v bakalárskom stupni štúdia, na ktorú sa hlási uchádzač o magisterské štúdium,

–      uchádzač má platný 4. kvalifikačný stupeň vo vybranej športovej špecializácii.

 

Magisterské študijné programy v študijnom odbore filológia:

V prekladateľských študijných programoch sú pre študijné programy druhého stupňa akceptovaní tí uchádzači, ktorí bakalárske štúdium úspešne absolvovali v rovnakom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov a ktorí spĺňajú tieto jazykové úrovne:

Anglický jazyk a kultúra – minimálna úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Francúzsky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Nemecký jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Ruský jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Podmienkou prijatia na magisterské štúdium ruského jazyka a kultúry je úspešne absolvované bakalárske štúdium ruského jazyka v rovnakom alebo súvisiacom študijnom odbore alebo v kombinácii týchto študijných odborov.