Podmienky prijímacieho konania

Magisterské študijné programy

Na všetky študijné programy magisterského stupňa štúdia sa bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky.

Pri veľkom počte uchádzačov o magisterský stupeň štúdia sa bude prijímať na základe výsledkov dosiahnutých na štátnych skúškach v bakalárskom stupni a podľa predpokladaného počtu prijatých.

Podmienkou prijatia na Mgr. stupeň je ukončenie Bc. stupňa štúdia. Absolventi Bc. štúdia v aktuálnom roku sú povinní bez vyzvania fakultou zaslať overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, resp. potvrdenie študijného oddelenia o ukončení bakalárskeho štúdia (týka sa najmä absolventov z iných fakúlt) na študijné oddelenie FF UMB do 15. 07. 2022.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške, resp. potvrdenie o ukončení bakalárskeho štúdia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

neučiteľských študijných programoch je podmienkou prijatia ukončené bakalárske štúdium v študijných odboroch humanitných a spoločenských vied.

učiteľských študijných programoch je podmienkou prijatia ukončený bakalársky študijný program, resp. kombinácia študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy (pred 1. 9. 2019 učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy).

V študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy je podmienkou prijatia ukončený bakalársky študijný program obsahujúci predmety pedagogicko- psychologického a sociálnovedného základu v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy alebo vedy o športe s ukončenou bakalárskou štátnou skúškou z telesnej výchovy. 

V medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo sa budú otvárať tieto športové špecializácie: atletika, basketbal, biatlon (len externá forma), judo, karate, kickbox, kondičný tréner, ľadový hokej, plávanie, športová gymnastika, snowboarding, turistika, volejbal, vzpieranie, zápasenie a zjazdové lyžovanie. Na FF UMB sa v magisterskom stupni štúdia neotvára športová špecializácia futbal. Podmienkou prijatia v medziodborovom študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo je:

–      ukončený rovnaký alebo príbuzný študijný program v bakalárskom stupni štúdia, ktorý obsahuje predmety z telesnej výchovy a z pedagogicko-psychologického základu,

–      ukončená rovnaká špecializácia v bakalárskom stupni štúdia, na ktorú sa hlási uchádzač o magisterské štúdium,

–      uchádzač má platný 4. kvalifikačný stupeň vo vybranej športovej špecializácii.

 

Magisterské študijné programy v študijnom odbore filológia:

V prekladateľských študijných programoch sú pre študijné programy druhého stupňa akceptovaní tí uchádzači, ktorí bakalárske štúdium úspešne absolvovali v rovnakom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov a ktorí spĺňajú tieto jazykové úrovne:

Anglický jazyk a kultúra – minimálna úroveň C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Francúzsky jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Nemecký jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Ruský jazyk a kultúra – minimálna úroveň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky;

Podmienkou prijatia na magisterské štúdium ruského jazyka a kultúry je úspešne absolvované bakalárske štúdium ruského jazyka v rovnakom alebo súvisiacom študijnom odbore alebo v kombinácii týchto študijných odborov.