Prijímacie konanie - termíny a poplatky

Magisterské štúdium

 

Termín podania prihlášky: do 30. apríla 2022

 

Poplatok za prijímacie konanie:

  • 20,00 € magisterské štúdium

V prípade podania aj elektronickej prihlášky sa poplatok za prijímacie konanie znižuje na 15,00 €

 

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu:                              Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:           Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN:                       SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                 SPSRSKBA

VS (variabilný symbol):            3032

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu:                                Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky:             Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN:                        SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC:                                  SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol):             3032

KS (konštantný symbol):          0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):             rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

                                                     dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu:                meno a priezvisko uchádzača

 

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Kópiu dokladu (výpis z účtu, výpis z IB) o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je nutné vložiť do prihlášky. Bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je prihláška neplatná a nebude zaregistrovaná.

Ak uchádzač podáva aj elektronickú prihlášku, MUSÍ zaslať na fakultu aj papierovú formu prihlášky, riadne vyplnenú, vlastnoručne podpísanú a so všetkými prílohami.