Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Podmienky prijatia na Mgr. stupeň štúdia

 • na všetky študijné programy magisterského štúdia sa bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky,
 • ukončenie študijného programu v bakalárskom štúdiu podľa podmienok stanovených FF UMB,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou (všeobecný alebo telovýchovný lekár),
 • ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • u zahraničných uchádzačov je potrebné doložiť uznanie dokladu o ukončenom bakalárskom stupni štúdia získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu Bc. diplomu).

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

Prihláška a prílohy na Mgr. stupeň štúdia

 • prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Mgr. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.
 • ku každej prihláške na Mgr. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží všetky prílohy do všetkých prihlášok) treba priložiť:
  1. životopis
  2. kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z Bc. štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už ukončili Bc. štúdium na FF UMB)
  3. úradne overenú kópiu diplomu a úradne overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z Bc. štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už ukončili Bc. štúdium na inej vysokej škole)
  4. kópiu dodatku k diplomu z Bc. štúdia (platí len pre uchádzačov z inej vysokej školy, ktorí už ukončili Bc. štúdium)
  5. úradne overenú kópiu nostrifikácie bakalárskeho diplomu (platí pre uchádzačov, ktorí ukončili Bc. štúdium v zahraničí)
  6. certifikát ECL (European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages) o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 alebo certifikát o ovládaní slovenského jazyka na úrovni B2 vydaný jazykovou školou zaradenou v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na webovej stránke https://www.minedu.sk/siet-skol-a-skolskych-zariadeni-slovenskej-republiky/) – povinné pre zahraničných uchádzačov (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov)
  7. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  8. potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia TV na vysokej škole - platí IBA pre uchádzačov o štúdium telesnej výchovy
 • uchádzači môžu do jednej prihlášky uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra),
 • uchádzači o Mgr. štúdium, ktorí študujú prvý stupeň štúdia v zahraničí, môžu byť prijatí len podmienečne a nostrifikovaný doklad o ukončenom bakalárskom vzdelaní musia doručiť najneskôr do termínu zápisu na študijné oddelenie fakulty.

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Jana Daubnerová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
jana.daubnerova@umb.sk
048-446 7558