Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Prijímacie konanie - všeobecné informácie

Podmienky prijatia na Mgr. stupeň štúdia

 • na všetky študijné programy magisterského štúdia sa bude prijímať bez vykonania prijímacej skúšky,
 • ukončenie študijného programu v bakalárskom štúdiu podľa podmienok stanovených FF UMB,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v študijných programoch v kombinácii s telesnou výchovou (všeobecný alebo telovýchovný lekár),
 • ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,
 • u zahraničných uchádzačov je potrebné doložiť uznanie dokladu o ukončenom bakalárskom stupni štúdia získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu Bc. diplomu).

V prípade malého počtu prihlásených uchádzačov na študijný program si fakulta vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty ponúknuť uchádzačom štúdium v príbuznom študijnom programe.

Prihláška a prílohy na Mgr. stupeň štúdia

 • prihlášky sa podávajú na tlačive "Prihláška na VŠ na Mgr. štúdium" (tlačivá ŠEVT, Igaz...) alebo elektronickou formou + vytlačené alebo vyplnené papierové tlačivo. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie FF UMB je NEPLATNÁ.
 • ku každej prihláške na Mgr. štúdium (ak uchádzač podáva viac prihlášok, doloží všetky prílohy do všetkých prihlášok) treba priložiť:
  1. životopis
  2. kópiu diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z Bc. štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už ukončili Bc. štúdium na FF UMB)
  3. úradne overenú kópiu diplomu a úradne overenú kópiu vysvedčenia o štátnej skúške z Bc. štúdia (platí pre uchádzačov, ktorí už ukončili Bc. štúdium na inej vysokej škole)
  4. kópiu dodatku k diplomu z Bc. štúdia (platí len pre uchádzačov z inej vysokej školy, ktorí už ukončili Bc. štúdium)
  5. úradne overenú kópiu nostrifikácie bakalárskeho diplomu (platí pre uchádzačov, ktorí ukončili Bc. štúdium v zahraničí)
  6. doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
  7. potvrdenie od lekára o spôsobilosti štúdia TV na vysokej škole - platí IBA pre uchádzačov o štúdium telesnej výchovy
 • uchádzači môžu do jednej prihlášky uviesť len jeden študijný program, resp. jednu kombináciu študijných programov odborov filológia alebo učiteľstvo a pedagogické vedy (jedna kombinácia študijných programov je napr. anglický jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra),
 • uchádzači o Mgr. štúdium, ktorí študujú prvý stupeň štúdia v zahraničí, môžu byť prijatí len podmienečne a nostrifikovaný doklad o ukončenom bakalárskom vzdelaní musia doručiť najneskôr do termínu zápisu na študijné oddelenie fakulty.

 

Koordinátor pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Jana Daubnerová, PhD.
Katedra telesnej výchovy a športu
jana.daubnerova@umb.sk
048-446 7558