Otvárané študijné programy v akademickom roku 2021/2022

Na Filozofickej fakulte UMB sa konajú rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác v študijných odboroch:

 • učiteľstvo a pedagogické vedy v študijných programoch:
  • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  • učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
  • učiteľstvo filozofie
  • učiteľstvo histórie
  • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
  • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
  • učiteľstvo telesnej výchovy
 • filozofia v študijných programoch:
  • filozofia
 • historické vedy v študijnom programe história
 • vedy o športe v študijnom programe učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
 • filológia v študijných programoch:
  • anglický jazyk a kultúra
  • francúzsky jazyk a kultúra
  • nemecký jazyk a kultúra
  • ruský jazyk a kultúra
  • slovenský jazyk a literatúra

Prihlášky so všetkými predpísanými prílohami na rigorózne konanie sa podávajú do 30. septembra aktuálneho akademického roku spolu so zaplateným poplatkom (540,00 €) za realizáciu rigorózneho konania.

Ďalšie informácie - pozri Smernicu o rigoróznom konaní.

Po obhájení rigoróznej práce a vykonaní rigoróznej skúšky sa absolventom priznáva titul PaedDr. (v študijných odboroch učiteľstvo a pedagogické vedy, vedy o športe) alebo titul PhDr. (v študijných odboroch filozofia, filológia, historické vedy).