Rozširujúce štúdium 2021/2022

FF UMB v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje rozširujúce štúdium pedagogickým zamestnancom s vysokoškolským vzdelaním v študijných programoch, ktoré má akreditované ako študijné programy druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v príslušných študijných odboroch. Rozširujúcim štúdiom pedagogický zamestnanec v príslušnom stupni vzdelania získa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vyučovaním ďalších aprobačných predmetov a v ďalšej podkategórii kategórie učiteľ.

 

Prihláška na rozširujúce štúdium.

Informácie pre dotknutú osobu.

 

Ponuka štúdia na akademický rok 2021/2022

 

študijný program - miesto realizácie 

forma štúdia

dĺžka štúdia

počet na prijatie

Variabilný symbol

školné za semester

učiteľstvo histórie - IPV Žilina

E 24 mes. 20 0821 550 €

učiteľstvo slovenského jazyka

a literatúry - IPV Žilina

E  24 mes. 20 0621 550 €

učiteľstvo telesnej výchovy - IPV Žilina

E  24 mes. 20

0721

550 €

učiteľstvo telesnej výchovy - FF UMB Banská Bystrica

E 24 mes. 20

1021

550 €

učiteľstvo anglického jazyka

a literatúry - FF UMB Banská Bystrica

E 24 mes. 20

3021

550 €

 

Úhradu poplatku pre zimný semester 2021/2022 rozširujúceho štúdia, prosím realizovať na IBAN: SK 92 8180 0000 0070 0009 5769 do 25. septembra 2021, uviesť variabilný symbol (viď. tabuľka) a do poznámky meno a priezvisko študenta rozširujúceho štúdia. Potvrdenie o úhrade prosím priniesť na zápis.

 Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/groehling-ucitelom-preplatime-rozsirujuce-a-doplnujuce-studium-na-vysokych-skolach/

 

Podávanie prihlášok:          

do 31. augusta 2021                     


Prihlášky posielajte v papierovej forme poštou na adresu: 

  •   IPV Žilina, Antona Bernoláka 51, 010 01 Žilina (Hi, Sj, Tv-ZA)
  •   Filozofická fakulta UMB, Tajovského 40, P.O.BOX 236, 974 01  Banská Bystrica  (Aj-BB, Tv-BB)

 

Predpoklady na prijatie na rozširujúce štúdium:

splnenie kvalifikačného predpokladu podľa § 10 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

alebo získanie kvalifikačného predpokladu podľa § 43 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podmienky prijatia na rozširujúce štúdium:

  • podanie prihlášky do stanoveného termínu
  • bez prijímacích skúšok

Informácie o štúdiu:

 

Kontakt na IPV Žilina:

 Inštitút priemyselnej výchovy, s.r.o.

 

 Kontakt na FF UMB: 

  Filozofická fakulta UMB
  Mgr. Ivanna Feketa
  Tajovského 40
  P.O.BOX 263
  974 01  Banská Bystrica
 
  Telefónne číslo: 048 446 7426

  e-mail: ivanna.feketa@umb.sk