Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Telesná výchova

Požiadavky na prijímacie skúšky z telesnej výchovy

(učiteľstvo TV, učiteľstvo TV a trénerstvo, trénerstvo)


Prijímacia skúška pozostáva praktickej talentovej časti, ktorá sa uskutoční jeden deň v hale KTVŠ FF UMB a na atletickom štadióne KTVŠ FF UMB.

Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí splnia nasledujúce podmienky:

  1. z atletiky - beh na 50 m z nízkeho štartu a beh na 1500 m,
  2. z dynamickej sily - absolvovať opakované výmyky (alternatívne zhyby u mužov od 30 rokov, výdrž v zhybe u žien od 25 rokov),
  3. zo športovej gymnastiky - absolvovať všetky prvky povinnej základnej akrobatickej zostavy: stojka - kotúľ vpred, kotúl letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom v kategórii do 30 rokov aj výberové cvičebné tvary,
  4. zo športových hier - absolvovať všetky predpísané herné činnosti jednotlivca a hru vo zvolenej športovej hre -
    basketbal: herný výkon v prípravnej hre 3-3, reťazec herných činností - vedenie lopty pravou rukou, pravý dvojtakt, streľba po dvojtakte pravou rukou zhora, vedenie lopty ľavou rukou, ľavý dvojtakt, streľba po dvojtakte ľavou rukou zhora,
    volejbal: herný výkon v prípravnej hre 6-6, základné herné činnosti jednotlivca - podanie (zhora alebo zdola), prihrávka, nahrávka, smeč a blok,
  5. z plávania - preplávať kraulom alebo prsiami 100 m so štartovým skokom

 

Celkové hodnotenie uchádzača bude vyjadrené súčtom získaných bodových hodnôt z jednotlivých častí talentovej prijímacej skúšky. Maximálny bodový zisk je 100 bodov. Prijímacia skúška bude úspešná, len ak uchádzač splní (t.j. dokončí) všetky predpísané časti PS. Ak uchádzač nesplní niektorú časť (nedobehne, nedopláva...), na prijímacej skúške NEVYHOVEL.

Upozornenie:
Uchádzač musí predložiť písomné potvrdenie od všeobecného alebo telovýchovného lekára, že je "spôsobilý na štúdium telesnej výchovy na vysokej škole" (presná dikcia). Musí to urobiť najneskôr v deň konania praktickej skúšky, v čase prezentácie.

Kritériá na jednotlivé špecializácie, ktoré musí uchádzač splniť pri podaní prihlášky na Bc. študijný program "učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo", resp. "trénerstvo".

 

Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium študijného programu  učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo, resp. trénerstvo na KTVŠ FF UMB - toto potvrdenie je potrebné zaslať spolu s prihláškou

 

Náhradný termín prijímacích skúšok bude akceptovaný v prípade podania písomnej žiadosti (o náhradný termín) predloženej najneskôr v deň konania prijímacích skúšok  a doloženej lekárskym potvrdením.

Ak sa uchádzač zraní v priebehu prijímacích skúšok,  náhradný termín prijímacej skúšky schváli KTVŠ na základe písomnej žiadosti doloženej vyjadrením ošetrujúceho lekára Oddelenia urgentného príjmu NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, doručenej najneskôr do vyhlásenia výsledkov v deň skúšky (neplatí pre II. termín prijímacieho konania - júl). Iné lekárske potvrdenie o zranení v deň prijímacej skúšky nebude akceptované.


Obsah praktickej časti prijímacej skúšky z telesnej výchovy

Pozostáva z overenia všeobecnej pohybovej výkonnosti a pohybových zručností prostredníctvom testov:

1. AtletikaBODOVANIE
beh na 50 m0 - 20 bodov
beh na 1500 m0 - 20 bodov

 

2. Dynamická silaBODOVANIE
muži - opakované výmyky na doskočnej hrazde
nad 30 rokov je možnosť výberu zhybov alebo výmykov
0 - 10 bodov
ženy - opakované výmyky na hrazde po čelo odrazom znožmo
nad 25 rokov je možnosť výberu výmykov alebo výdrže v zhybe
0 - 10 bodov

 

3. Športová gymnastikaBODOVANIE
stojka, kotúľ vpred, kotúľ letmo, kotúľ vzad do zášvihu, premet bokom0 - 20 bodov
(povinná základná akrobatická zostava)

 

4. Športové hryBODOVANIE
basketbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca0 - 20 bodov
alebo volejbal - hodnotenie herného prejavu a herných činností jednotlivca0 - 20 bodov

 

5. PlávanieBODOVANIE
kraul - plávanie 100 m so štartovým skokom0 - 10 bodov
alebo prsia - plávanie 100 m so štartovým skokom0 - 10 bodov

LIMITY A HODNOTENIA JEDNOTLIVÝCH TESTOV:

1. Atletika
do 25 rokov-ženy
do 30 rokov-muži
beh na 50 m z nízkeho štartubeh na 1500 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
0 b 7,6 a horšie 8,6 a horšie 6:20,1 a horšie 7:20,1 a horšie
1 b - - 6:20 7:20
2 b 7,5 8,5 6:15 7:15
3 b - - 6:10 7:10
4 b 7,4 8,4 6:05 7:05
5 b - - 6:00 7:00
6 b 7,3 8,3 5:55 6:55
7 b - - 5:50 6:50
8 b 7,2 8,2 5:45 6:45
9 b - - 5:40 6:40
10 b 7,1 8,1 5:35 6:35
11 b - - 5:30 6:30
12 b 7,0 8,0 5:25 6:25
13 b - - 5:20 6:20
14 b 6,9 7,9 5:15 6:15
15 b - - 5:10 6:10
16 b 6,8 7,8 5:05 5:05
17 b - - 5:00 6:00
18 b 6,7 7,7 4:55 5:55
19 b - - 4:50 5:50
20 b 6,6 7,6 4:45 5:45
 
50 m z nízkeho štartu z blokov. Môžu byť použité tretry.
Korekcie bodových hodnotení výkonov u vyšších vekových kategórií
 beh na 50 m z nízkeho štartubeh na 1500 m
Kategória:MužiŽenyMužiŽeny
nad 25 rokov - + 0,5 s - + 30 s
nad 30 rokov + 0,5 s + 0,8 s + 30 s + 45 s
nad 35 rokov + 0,8 s - + 45 s -

 

2. Dynamická sila - muži do 30 rokovOpakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom)BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 body
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov
uchádzač do 30 rokov absolvuje len výmyky, nad 30 rokov si môže vybrať výmyky alebo zhyby

 

2. Dynamická sila - muži nad 30 rokovOpakované výmyky na doskočnej hrazde (držanie nadhmatom)BODOVANIE
4 výmyky 10 bodov
3 výmyky 8 bodov
2 výmyky 5 bodov
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

2. Dynamická sila - muži nad 30 rokovOpakované zhyby na doskočnej hrazdeBODOVANIE
10 zhybov 10 bodov
8 zhybov 8 bodov
6 zhybov 6 bodov
4 zhyby 4 body
2 zhyby 2 body
0 - nevykonaný ani jeden zhyb 0 bodov

 

2. Dynamická sila - muži nad 35 rokovOpakované zhyby na doskočnej hrazdeBODOVANIE
8 zhybov 10 bodov
6 zhybov 8 bodov
4 zhyby 6 bodov
3 zhyby 4 body
1 zhyb 2 body
0 - nevykonaný ani jeden zhyb 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy do 25 rokovOpakované výmyky na hrazde po čelo (držanie nadhmatom)BODOVANIE
5 výmykov 10 bodov
4 výmyky 8 bodov
3 výmyky 6 bodov
2 výmyky 4 body
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov
uchádzačka do 25 rokov absolvuje len výmyky, nad 25 rokov si môže vybrať výmyky alebo výdrže v zhybe (v oboch prípadoch držanie nadhmatom)

 

2. Dynamická sila - ženy nad 25 rokovOpakované výmyky na hrazde po čelo (držanie nadhmatom)BODOVANIE
4 výmyky 10 bodov
3 výmyky 8 bodov
2 výmyky 5 bodov
1 výmyk 2 body
0 - nevykonaný ani jeden výmyk 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy nad 25 rokovVýdrž v zhybeBODOVANIE
20 s 10 bodov
18 s 8 bodov
16 s 6 bodov
14 s 4 body
12 s 2 body
menej ako 12 s 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy nad 30 rokovVýdrž v zhybeBODOVANIE
16 s 10 bodov
14 s 8 bodov
12 s 6 bodov
10 s 4 body
8 s 2 body
menej ako 8 s 0 bodov

 

2. Dynamická sila - ženy nad 35 rokovVýdrž v zhybeBODOVANIE
14 s 10 bodov
12 s 8 bodov
10 s 6 bodov
8 s 4 body
6 s 2 body
menej ako 6 s 0 bodov

 

3. Športová gymnastika - muži, ženyPovinná, základná akrobatická zostava
Kategória:do 35 rokovnad 35 rokov
stojka - kotúľ vpred 0 - 6 bodov 0 - 8 bodov
kotúľ letmo 0 - 4 body -
kotúľ vzad do zášvihu 0 - 5 bodov 0 - 6 bodov
premet bokom 0 - 5 bodov 0 - 6 bodov
S p o l u:0 - 20 bodov0 - 20 bodov

 

4. Športové hry - Basketbalposudzovanie herných činností jednotlivcaBODOVANIE
technicky nesprávne vykonaná herná činnosť jednotlivca 0 bodov
technicky správne vykonaná herná činnosť jednotlivca 10 bodov
 posudzovanie herného výkonu v prípravnej hre 3-3 
technicky a takticky nesprávne riešené herné situácie 0 bodov
technicky a takticky správne riešené herné situácie 10 bodov

 

4. Športové hry - Volejbalposudzovanie herných činností jednotlivcaBODOVANIE
technicky nesprávne vykonaná herná činnosť jednotlivca 0 bodov
technicky správne vykonaná herná činnosť jednotlivca 10 bodov
 posudzovanie herného výkonu v základnom hernom systéme (0 - 6) 
technicky a takticky nesprávne riešené herné situácie 0 bodov
technicky a takticky správne riešené herné situácie 10 bodov

Basketbal: Hodnotenie pozostáva

- z hodnotenia techniky reťazca základnýc herných činností jednotlivca: vedenie lopty pravou rukou, pravý dvojtakt, streľba po dvojtakte pravou rukou zhora; vedenie lopty ľavou rukou, ľavý dvojtakt, streľba po dvojtakte ľavou rukou zhora,

- z hodnotenia herného výkonu v prípravnej hre 3:3 (techniky a taktiky riešenia herných situácií v hre)

Volejbal: Hodnotenie pozostáva 

- z hodnotenia techniky zákadných herných činností jednotlivca: odbitia obojručne zhora (odbitie prstami) a odbitia obojručne zdola (odbitie bagrom)

- z hodnotenia herného výkonu v hre 6:6 (techniky a taktiky riešenia herných situácií v hre)

 

 5. Plávanie

do 25 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:18 1:38 1:30 1:41
 9 b 1:19 1:39 1:32 1:42
8 b 1:21 1:41 1:35 1:45
7 b 1:24 1:44 1:38 1:47
6 b 1:29 1:49 1:42 1:50
5 b 1:36 1:55 1:46 1:55
4 b 1:38 2:00 1:50 1:59
3 b 1:44 2:04 1:56 2:04
2 b 1:50 2:08 2:01 2:10
1 b 2:00 2:15 2:10 2:20
0 b 2:00,1 a hošie 2:15,1 a horšie 2:10,1 a horšie 2:20,1 a horšie

 

 5. Plávanie

do 30 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:24 1:42 1:36 1:47
 9 b 1:28 1:46 1:40 1:51
8 b 1:31 1:50 1:44 1:54
7 b 1:36 1:53 1:47 1:57
6 b 1:40 1:58 1:50 2:00
5 b 1:46 2:03 1:54 2:03
4 b 1:51 2:09 1:59 2:08
3 b 1:58 2:15 2:04 2:13
2 b 2:04 2:20 2:10 2:20
1 b 2:10 2:24 2:16 2:26
0 b 2:10,1 a hošie 2:24,1 a horšie 2:16,1 a horšie 2:26,1 a horšie

 

 5. Plávanie

do 35 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:32 1:50 1:44 1:55
 9 b 1:36 1:54 1:49 2:01
8 b 1:40 2:00 1:54 2:05
7 b 1:46 2:04 1:56 2:07
6 b 1:50 2:08 2:00 2:11
5 b 1:55 2:13 2:05 2:14
4 b 2:00 2:18 2:10 2:19
3 b 2:16 2:25 2:15 2:25
2 b 2:21 2:32 2:22 2:32
1 b 2:28 2:40 2:30 2:40
0 b 2:28,1 a hošie 2:40,1 a horšie 2:30,1 a horšie 2:40,1 a horšie

 

 5. Plávanie

nad 35 rokov

kraul - 100 mprsia - 100 m
Body:MužiŽenyMužiŽeny
10 b 1:42 1:58 1:54 2:05
9 b 1:46 2:02 1:59 2:09
8 b 1:50 2:08 2:04 2:15
7 b 1:55 2:14 2:08 2:21
6 b 2:01 2:20 2:13 2:27
5 b 2:08 2:26 2:18 2:33
4 b 2:16 2:30 2:23 2:39
3 b 2:23 2:36 2:28 2:42
2 b 2:30 2:42 2:34 2:46
1 b 2:37 2:50 2:40 2:50
0 b 2:37,1 a hošie 2:50,1 a horšie 2:40,1 a horšie 2:50,1 a horšie

 

Každý uchádzač musí začať štartovým skokom (skok strmhlav zo štartového bloku). Plávanie je hodnotené podľa platných pravidiel plávania pre zvolený plavecký spôsob. Keď uchádzač nezíska z plávania ani jeden bod, môže pokračovať v prijímacích skúškach, ak prepláva 100 m jedným (ľubovoľným) plaveckým spôsobom.
Každý uchádzač je povinný mať čiapku do vody a plavecké plavky (nie bermudy)!