Prijímacie konanie - dôležité aktuálne informácie

Zverejnené 2. kolo podávania prihlášok na bakalárske štúdium v študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvoaplikovaná etnológia sa predlžuje od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020.

2. kolo podávania prihlášok vo všetkých ostatných bakalárskych študijných programoch (okrem študijných programov poľský jazyk a kultúra a poľský jazyk a kultúra v kombinácii) bude prebiehať v termíne od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020. 

Termín podávania prihlášok na magisterské štúdium sa predlžuje vo všetkých študijných programoch do 31. 5. 2020.

 

Prijímacia skúška sa vo všetkých študijných programoch ruší.

 

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa podmienky prijímacieho konania na FF UMB upravujú takto:

1. Nevyžadujeme doručenie papierovej prihlášky pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej povinné prílohy v podobe skenov požadovaných dokumentov (životopis a u uchádzačov, ktorí už maturovali, aj maturitné vysvedčenie). K elektronickej prihláške nie je potrebné predložiť skeny vysvedčení z jednotivých ročníkov strednej školy.

2. Do elektronickej prihlášky si uchádzači môžu prevziať známky priamo z elektronickej žiackej knižky. Počas mimoriadnej situácie nie je potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou.

3. Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia, ako aj uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu) je nutné predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

4. V študijných programoch učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo bude FF UMB akceptovať dodatočné doručenie potvrdenia od lekára, ako aj potvrdenia o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB (povinná príloha prihlášky na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo). Termín doručenia potvrdení je najneskôr v deň zápisu na štúdium.