Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Centrá Filozofickej fakulty

OZ FILOLÓG

Katedra etiky a aplikovanej etiky

Centrum etického poradenstva – CETIP

Katedra filozofie

Centrum aplikovanej politickej a sociálnej filozofie

Katedra germanistiky / Katedra romanistiky a.i. (medzikatedrové centrum)

CLLP - Centrum pre jazyk a jazykovú prax / Center for Language and Language Practices

Katedra histórie

Slovak Commission for Comparative Ecclesiastical History / Slovenská komisia pre komparatívne cirkevné dejiny

Centrum pre štúdium kresťanstva

Centrum pre výskum stredoeurópskych dejín (CVSED)

Katedra romanistiky

Centrum univerzitnej úspešnosti UMB

Katedra slovanských jazykov 

Centrum poľského jazyka a kultúry

Katedra telesnej výchovy a športu

Trénerské vzdelávacie centrum