Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Habilitačné a inauguračné konania

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má priznané práva uskutočňovať habilitačné konania a inauguračné konania v týchto odboroch:

slovenský jazyk a literatúra

systematická filozofia

všeobecná jazykoveda

slovenské dejiny

športová edukológia

športová humanistika