Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Habilitačné a inauguračné konania

Zverejňovanie informácií v zmysle § 76 ods.10 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 ods.14 a  § 5 ods.10 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Habilitačné konania na FF UMB

Inauguračné konania na FF UMB

Prílohy ku stránke: