Projekty FF

Pseudonymy a masky v literatúre

Pseudonyms and masks in literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0021/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Zorán Ardamica, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Reciprocita a tenzia translácie a interkultúrnej komunikácie

Reciprocity and tension between translation and intercultural communication

Číslo projektu:VEGA č. 1/0322/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Viacvrstvový výskumný projekt sa systematicky zameriava na logický vzťah translácie a interkultúrnej komunikácie a saturuje deficitnú explikáciu tejto dynamiky v dvoch kľúčových metodologických fókusoch: v recipročnej relácii a v...

Sondy do predhistórie literatúry u Slovanov

Probes into the prehistory of Slavic literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/0260/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Golema Martin, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Tlmočnícky výkon v kontexte vybraných osobnostných a kognitívnych charakteristík

The performance of interpreters in the context of certain personality and cognitive characteristics

Číslo projektu:VEGA č. 1/0547/13Doba riešenia:2013 - 2015
Vedúci projektu:Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Projekt sa zameriava na súvislosť medzi tlmočníckym výkonom študentov prekladateľstva a tlmočníctva a vybranými osobnostnými, resp. kognitívnymi charakteristikami. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý využíva konkrétne metodiky a...

Health, fitness and education in V4 countries

Health, fitness and education in V4 countries

Číslo projektu:11320057Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Kremnický Juraj, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Koordinátor: Institute of Physical Culture of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

CHAIRE JEAN MONNET AD PERSONAM "IDENTITÉS ET CULTURES EN EUROPE"

Jean Monnet Chair: Identities and cultures in Europe

Číslo projektu:JEAN MONNET č. 2009-2838/154813Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:prof. Rouet Gilles, DrSc. (Katedra európskych kultúrnych štúdií FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vytvorenie pedagogického a vedeckého rámca pre štúdium európskych kultúr a identít.

Jazyková feminizace ve frankofonních zemích: současný stav a vzájemné vlivy

Language feminization in Francophone countries: current status and mutual influences

Číslo projektu:IGA, č. FF_2013_013Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Martin PleškoKoordinátor projektu:FF Univerzity Palackého v Olomouci

Jazykový obraz světa ve frazeologii: přirozený rod a jeho reflexe ve španělštině, češtině a angličtině

Linguistic picture of the world in phraseology: natural gender and its reflection in Spanish, Czech and English

Číslo projektu:SPP 43210131Doba riešenia:2013 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Enrique GUTIÉRREZ RUBIO, Ph.D. (Katedra romanistiky FHV UMB)Koordinátor projektu:

Via Benedictina - Benedictine heritage in Central Europe

Číslo projektu:21320068Doba riešenia:1. jan. 2013 - 31. dec. 2014
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Dr hab. Michal Gronowski, OSB., Benediktínske opátstvo v Tynci, Kraków, Poľsko

Standard Grant Project of Visegrad Fund

Štátne hranice a identity v moderných slovenských dejinách v stredoeurópskom kontexte

State borders and identities in modern Slovak history in Central European context

Číslo projektu:APVV-0628-11Doba riešenia:1. júl. 2012 - 31. dec. 2015
Vedúci projektu:Škvarna Dušan, prof., PhDr., PhD. (za FF UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Slavomír Michálek, DrSc., Historický ústav SAV

Centrum univerzitných úspechov

Číslo projektu:BECO-2012-72Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:Koordinátor projektu: