Projekty FF

Slovenská spoločnosť v medzinárodných komparatívnych výskumoch: pred krízou a počas krízy

Slovak Society in Cross-National Comparative Research: Before and During the Crisis

Číslo projektu:APVV-0309-11Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M. A., CSc. (za ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Vladimír Krivý, CSc. (Sociologický ústav SAV)

Projekt s pomocou realizácie viacerých modulov prestížneho programu medzinárodného komparatívneho výskumu ISSP skúma percepciu spoločenských zmien v čase krízy zo strany verejnosti. Štyri moduly výskumu ISSP na tému Zdravie, Rodina,...

Židovská otázka na Slovensku (1945 – 1953)

The issue of Jews in Slovakia (1945 - 1953)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0555/12Doba riešenia:2012 - 2015
Vedúci projektu:doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Adaptačný efekt tréningového zaťaženia v individuálnych športoch

Adaptation effect of training load in individual sports

Číslo projektu:VEGA 1/1158/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu:

Analýza synchrónnej a diachrónnej hydronymie povodia Hornádu

The analysis of synchronic and diachronic hydronymy of the Hornád river catchment

Číslo projektu:VEGA 1/0359/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová, PhD.Koordinátor projektu:

Predkladaný projekt ma charakter základného výskumu, metodologicky vychádza z celoslovenského projektu Hydronymia Slovaciae v úzkej súčinnosti celoeurópskeho projektu Hydronymia Europaea.

Diagnostika odozvy organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v úpolových športoch

The diagnostics of reaction of organism on training and competition load in combat sports

Číslo projektu:VEGA 1/0927/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Jazyková rozmanitost a komunikace

Linguistic diversity and communication

Číslo projektu:CZ.1.07/2.3.00/20.0061Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Jazykový tandem, bilingvizmus a odborné znalosti: francúzština ako cudzí jazyk a odborná francúzština v kontakte s jazykmi strednej a východnej Európy

Tandem, bilingualism and construction disciplinary knowledge: French as a foreign language and professional French in the contact with languages in Central and Eastern Europe

Číslo projektu:Univerzitná agentúra pre frankofóniu (AUF)Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Nicolas Guy (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Université de Médecine et Pharmacie « I. Hatieganu » de Cluj-Napoca, Roumanie

Tandem, bilinguisme et construction de savoirs disciplinaires : une approche du FLE/FOS en contact avec les langues de l'ECO

Miesto turistiky a športovo-pohybových aktivít v prírode v spôsobe života populácie vo veku 19 - 25 rokov

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life (aged 19 – 25 years)

Číslo projektu:VEGA 1/2053/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Karol Görner, PhD.Koordinátor projektu:

Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948

Migration processes in Slovakia during 1918-1948

Číslo projektu:VEGA č. 1/0145/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

Monumental work of Hungarian polyhistor Matthias Bel and its use in education

Číslo projektu:KEGA č. 028TTU-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Imrich Nagy, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:Mgr. Erika Juríková, PhD. (Trnavská univerzita)

Od postmoderny k novej senzibilite v literatúrach anglicky hovoriacich krajín

From Postmodernism to new kinds of sensibility in the literatures of the English speaking countries

Číslo projektu:Vega:1/0858/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Jaroslav KušnírKoordinátor projektu: