Projekty FF

Reaktívne a adaptačné ukazovatele zmien pohybových a psychických schopností športovcov v nadväznosti na biorytmy s rôznou dĺžkou periódy

Reactive and adaptative indicators of the changes of sportsmen´s motional and mental abilities in connection to the biorhythms with different longitude of a period

Číslo projektu:VEGA 1/0757/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková, CSc.Koordinátor projektu:

Reflexia Homéra v antickej filozofii

Homer in Ancient Philosophy

Číslo projektu:VEGA č. 1/0017/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Ulrich WOLLNER, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv hyperoxie na športový výkon a zotavenie v športe

Influence of hyperoxy on sports performance and recovery in sport

Číslo projektu:VEGA 1/1175/12Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Pupiš, PhD.Koordinátor projektu:

Vysokoškolská učebnica z filozofie umenia

Textbook of Philosophy of Art

Číslo projektu:KEGA č. 023UMB-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:Mgr. Michal ŠEDÍK, PhD.Koordinátor projektu:

Zvyšovanie účinnosti študijných programov aplikovanej etiky z hľadiska požiadaviek spoločenskej praxe

Enhancing the effectiveness of applied ethics courses against the requirements of social practice

Číslo projektu:KEGA č. 008UMB-4/2012Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Aplikácie morálnej imanigácie v procese manažérskeho rozhodovania

Application of moral imagination in managerial decision-making

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-04Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Lucia LitvováKoordinátor projektu:

E-learning v akademickej etike UMB

E-Learning in academic ethics at Matej Bel University

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-03Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Silvia UkropováKoordinátor projektu:

Integrácia a diverzifikácia výučby anglického jazyka na fakultách slovenských vysokých škôl pripravujúcich odborníkov v športe

Integration and diversification of teaching English at faculties of Slovak Universities educating sports experts

Číslo projektu:KEGA č. 076UK-4/2012Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Jidiš v textoch moderných piesní

Yiddish in modern song lyrics

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-01Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Tamara ZajacováKoordinátor projektu:

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

Číslo projektu:APVV SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (za FHV UMB Banská Bystrica)Koordinátor projektu:prof. Patrice Pognan, PhD. (Université Sorbonne Paris)

Hlavným cieľom projektu je prispieť k odstráneniu existujúcich ťažkostí v komunikácii medti Slovákmi a frankofónnymi hovoriacimi v rôznych oblastiach.

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Číslo projektu:APVV č. SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína ChOVANCOVÁ, PhD. (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. Patrice Pognan, PhD. (Université Sorbonne Paris)

Cieľom projektu je vypracovať metodológiu prípravy gramatiky slovenského jazyka so zreteľom na aktuálne prístupy k prezentácii gramatiky u francúzskych a frankofónnych lingvistov. Má pripraviť pôdu pre širšiu výskumnú iniciatívu...

Koncepcia novej gramatiky slovenského jazyka určenej pre frankofónne publikum

The conception of a new grammar of the Slovak language for French-speaking users

Číslo projektu:APVV SK-FR-0023-11Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (za FHV UMB Banská Bystrica), prof. Patrice Pognan, PhD. (za Université Sorbonne Paris)Koordinátor projektu:

Hlavným cieľom projektu je prispieť k odstráneniu existujúcich ťažkostí v komunikácii medti Slovákmi a frankofónnymi hovoriacimi v rôznych oblastiach.

Koncepcia regionálnej literárnej čítanky - "Literárnym Zvolenom a okolím"

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-02Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:Mgr. Róbert BorbélyKoordinátor projektu:

Vplyv hyperoxie na výkon a zotavenie v športe

Influence of hyperoxy on sports performance and recovery in sport

Číslo projektu:UGA č. I-12-003-07Doba riešenia:2012 - 2013
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Pupiš, PhD.Koordinátor projektu: