Projekty FF

Hospodárska situácia a výstavba verejných stavieb v stredoslovenskom regióne v rokoch 1938 - 1945 s dôrazom na oblasť Pohronskej župy

The economic situation and the construction of public buildings in the Central region of Slovakia during 1938 - 1945, focusing on the area of Pohronská župa in the River Hron basin

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Kontrastívne štúdium odborných textov v anglofónnom a slovenskom kultúrnom prostredí a jeho dopad na prekladateľskú prax

A comparative study of non-literary texts in English-speaking and Slovak cultural environments and the impact of the study on translation practice

Číslo projektu:VEGA, 1/0641/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD.Koordinátor projektu:

Metodologické a filozofické problémy prírodných, sociálnych a humanitných vied

Methodological and philosophical issues in natural, social and human sciences and humanities

Číslo projektu:VEGA 2/0207/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. Ivan Jančovič, PhD. (za KSJL FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Jozef Viceník, CSc. (Filozofický ústav SAV)

Analyzovať filozoficko-metodologické problémy priestoru, času a gravitácie v súčasných kozmologických teóriách; dopracovať systematický výklad problémov metodológie sociálnych a humanitných vied.

Miesto turistiky a aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie a ich implementácia do školských a mimoškolských vzdelávacích programov

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life and their implementation into school and extra-curricular educational programmes

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.Koordinátor projektu:

Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie vo veku 16 – 18 rokov

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life (aged 16 – 18 years)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0808/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Karol Görner, PhD.Koordinátor projektu:

Móric Beňovský - prvá vedecká biografia uhorského dobrodruha

Móric Beňovský - first scientific biography of an adventurer coming from the Kingdom of Hungary

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Patrik Kunec, PhD.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Prípadovosť ako vzdelávacia metóda v aplikovaných etikách

Case studies as a teaching method in applied ethics

Číslo projektu:KEGA č. 3/7369/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.Koordinátor projektu:

Syntetická fonologická teória, súčasný stav a perspektívy

Číslo projektu:VEGA 1/0283/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:PaedDr. Ivan Očenáš, PhD. (za KSJL FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Filozofická fakulta UPJŠ Košice)

Výskum sa zameria na podrobnú analýzu akustického signálu ľudskej reči na úrovni fóny, fonémy a morfofonémy prostredníctvom experimentálnej fonetickej analýzy (počítačové spracovanie akustického signálu) s prepojením na...

Syntetická fonologická teória, súčasný stav a perspektívy

Synthetic phonological theory. Current state and perspectives

Číslo projektu:VEGA 1/0283/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (Filozofická fakulta UPJŠ Košice)Koordinátor projektu:

Výskum sa zameria na podrobnú analýzu akustického signálu ľudskej reči na úrovni fóny, fonémy a morfofonémy prostredníctvom experimentálnej fonetickej analýzy (počítačové spracovanie akustického signálu) s prepojením na...

Vývoj hospodárskeho a technického využitia vodných tokov na Pohroní do roku 1918

The development of economic and technological use of watercourses in the region of Hron River basin till 1918

Číslo projektu:VEGA 1/0325/09Doba riešenia:2009 - 2011
Vedúci projektu:PhDr. Ján Žilák, CSc.Koordinátor projektu:

Projekt výskumu hospodárskeho a technického využitia vodných tokov na Pohroní má interdisciplinárny charakter, ktorý chronologicky vymedzuje rok 1918. Podstatou vedeckého výskumu je odborné zhodnotenie problematiky zamerané na fenomén...

Analýza pragmatoným mliekarenského priemyslu na Slovensku

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Lenka GarančovskáKoordinátor projektu:

Talianske politické teórie federalizmu v slovenskej recepcii

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2010
Vedúci projektu:Dott.ssa Patrizia Prando, PhD.Koordinátor projektu:

Vplyv biorytmických zmien na vybrané pohybové schopnosti u mladých futbalistov

Číslo projektu:UGADoba riešenia:2009 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Pavol PivovarníčekKoordinátor projektu:

CLIOH-WORLD: Creating a New Historical Perspective: EU and the Wider World

Číslo projektu:142816-LLP-1-2008-1-IT-ERASMUS-ENWDoba riešenia:2008 - 2011
Vedúci projektu:Mgr. Patrik Kunec, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:Iakovos Michailidis, University of Thessaloniki / Steven G. Ellis, National University of Ireland, Galway

Grant Akademickej siete Erasmus (Erasmus Academic Network) v oblasti Celoživotného vzdelávania (Lifelong Learning Programme).