Projekty FF

Problém kauzality vo filozofii a metodológii vedy

The issue of causality in philosophy and methodology of science

Číslo projektu:VEGA č. 1/0101/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Martin Schmidt, PhD.Koordinátor projektu:

Rozvoj profesionálnych kompetencií učiteľov na základných a stredných školách z úpolových športov

The development of profesional competencies of teachers of martial arts in basic and high schools

Číslo projektu:KEGA č. 3/6017/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Sociologická a antropologická analýza spotreby produktov a voľnočasových aktivít na Slovensku

Sociological and Anthropological Analysis of Consumption of Goods and Leisure Activities in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/0632/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Chorvát, M.A., CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Svätý Vojtech. Hagiografické legendy o sv. Vojtechovi

St Adalbert. Hagiographic legend of St Adalbert

Číslo projektu:VEGA č. 1/0628/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:PhDr. Rastislav Kožiak, PhD.Koordinátor projektu:

Umelecký profil Štefana Krčméryho

Artistic profile of Štefan Krčméry

Číslo projektu:VEGA 1/0799/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Jozef Tatár, PhD.Koordinátor projektu:

Varianty komiky v slovenskej literatúre

Variations of the comic in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA 1/0505/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:Mgr. Ivan Jančovič, PhD.Koordinátor projektu:

Vývoj korunovej meny na území Slovenska od jej vzniku po súčasnosť

Development of the Crown currency in Slovakia since its establishment to the present day

Číslo projektu:VEGA č. 1/0470/08Doba riešenia:2008 - 2010
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.Koordinátor projektu:

Centrum excelentnosti výskumu kľúčových otázok moderných slovenských dejín (CEVKOMSD)

Centre of Excellence in research on the key issues of modern Slovak history

Číslo projektu:Doba riešenia:2007 - 2010
Vedúci projektu:PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. (Historický ústav SAV v Bratislave)Koordinátor projektu:

Slovenčina v komunikácii a kultúrnom kontexte pre cudzincov

Číslo projektu:KEGA 3/5053/07Doba riešenia:2007 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.Koordinátor projektu:

Slovenčina v komunikácii a kultúrnom kontexte pre cudzincov

Slovak in communication and cultural context

Číslo projektu:KEGA 3/5053/07Doba riešenia:2007 - 2010
Vedúci projektu:PaedDr. Ivan Očenáš, PhD.Koordinátor projektu:

Adaptácia na zaťaženie v priebehu ročného tréningového cyklu v atletike a v iných športoch

Adaptation effect of training load during annual training cycle in athletics and other sports

Číslo projektu:VEGA č. 1/4500/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu: