Projekty FF

Analýza historických špecifík stredoslovenského regiónu v rokoch 1918 - 1948

Analysis of historical specificities of Central Slovakia during 1918 - 1948

Číslo projektu:VEGA č. 1/4549/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Peter Mičko, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Aplikácia nových trendov v hodnotení zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti 10-15 ročných detí v Banskobystrickom a Libereckom regióne

The implementation of new trends in evaluating health oriented physical fitness and motor skill performance in youth aged 10–15 years in the regions of Banská Bystrica and Liberec

Číslo projektu:VEGA č. 1/4475/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PaedDr. Jaroslav Kompán, PhD.Koordinátor projektu:

Biorytmy ako významný fenomén v športe

Biorhythms as an important phenomenon in sport

Číslo projektu:VEGA č. 1/4496/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Ľudmila Jančoková,CSc.Koordinátor projektu:

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia slovenčiny

Číslo projektu:VEGA 1/4713/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PhDr. et Dr. h. c. Ján Findra, DrSc.Koordinátor projektu:

Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia slovenčiny

Dynamics of social change and the stratification of the Slovak language

Číslo projektu:VEGA 1/4713/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.Koordinátor projektu:

História, kultúra, jazyky - dôležité prvky európskej integrácie a európskej identity

Číslo projektu:Projekt Jean Monnet č. 06/0111Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Daniela DrobnáKoordinátor projektu:

Identita socioprofesijných skupín v urbánnom prostredí

Identity of socio-professional groups in an urban environment

Číslo projektu:VEGA č. 1/4546/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Katarína Koštialová, PhDr. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín - učebné texty

Chapters from the current philosophy of history - textbooks

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Juraj ŠUCH, PhD.Koordinátor projektu:

Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (učebné texty)

Chapters from the contemporary philosophy of history (textbook)

Číslo projektu:KEGA č. 3/5158/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Mgr. Juraj Šuch, PhD. (Katedra filozofických vied FHV UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu:

Odborná komunikácia v zjednotenej Európe

Professional communication in a united Europe

Číslo projektu:VEGA č. 1/4714/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

The settlement of Zvolen basin from the early Middle Ages to the 19th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD.Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

Číslo projektu:VEGA 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD. (KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Osídlenie Zvolenskej kotliny od včasného stredoveku do polovice 19. storočia

The settlement of Zvolen basin from the early Middle Ages to the 19th century

Číslo projektu:VEGA 1/4541/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Oto Tomeček, PhD. (KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Postoje žiakov 4. a 9. ročníkov základnej školy v regióne stredného Slovenska k telesnej výchove a úroveň ich teoretických vedomostí z telesnej výchovy v intenciách vzdelávacieho štandardu

Attitudes of pupils in class 4 and 9 of elementary schools in the region of Central Slovakia to physical and sports education and level of their theoretical knowledge on physical education with a view to education standards

Číslo projektu:VEGA č. 1/4505/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Pavol Bartík, PhD.Koordinátor projektu:

Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku banskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia

Programs in movement regime of pupils in the region of Banská Bystrica as a determinant of their health

Číslo projektu:VEGA č. 1/4519/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Nadežda Novotná, PhD.Koordinátor projektu:

Programy v pohybovom režime žiakov mladšieho školského veku.banskobystrického regiónu ako determinant ich zdravia

Číslo projektu:1/4519/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Novotná Naďa, PhD.Koordinátor projektu:

Rodina vo vojne a po vojne: sociálne podhubie radikalizmu a extrémizmu na Slovensku v súvislosti s dvoma svetovými vojnami v 20. storočí

Family inside War and After War: Social Breeding-Ground of Radicalism and Extremism in Slovakia in Connection with Two 20th Century World Wars

Číslo projektu:VEGA č. 2/7183/27Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (Historický ústav SAV)

Spoločný projekt Katedry histórie FF UMB a HÚ SAV.