Projekty FF

Slovensko - multikultúrne a multietnické kontexty

Slovakia - multicultural and multiethnic contexts

Číslo projektu:KEGA č. 3/5007/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Jolana Darulová, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Traficking ako rizikový fenomén ohrozujúci stabilitu a bezpečnosť štátov EÚ (Východná hranica ako tranzitný región)

Číslo projektu:VEGA č. 1/4682/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Michal Dobrík, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Transformácia slovenských a ukrajinských onomastikonov v posttotalitnom období

Číslo projektu:APVV SK-UA-0009-07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.Koordinátor projektu:

Transformácia slovenských a ukrajinských onomastikonov v posttotalitnom období

Transformation of Slovak and Ukrainian onomasticians in the post-totalitarian regime

Číslo projektu:APVV SK-UA-0009-07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc.Koordinátor projektu:

Tvorba postgraduálneho študijného modelu ďalšieho vzdelávania bioetiky na UMB Banská Bystrica

Development of postgraduall study model in bioethics at Matej Bel University Banská Bystrica

Číslo projektu:KEGA č. 3/5056/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:PhDr. Daniela Kovaľová, PhD.Koordinátor projektu:

Utváranie modernej národnej identity Slovákov a otázky ich mestského centra a územia v 19. storočí

Formation of a modern national identity of Slovaks and issues relating to their urban center and territory in the 19th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/4542/07Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, CSc.Koordinátor projektu:

Veľkomoravská sakrálna architektúra 9. - 10. storočia

Religious architecture in Great Moravia during 9th-10th centuries

Číslo projektu:VEGA č. 2/7066/27Doba riešenia:2007 - 2009
Vedúci projektu:Mgr. Martin Vančo, PhD.Koordinátor projektu:

Aplikácia spracovania hydronymie Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Číslo projektu:VEGA 1/4728/07Doba riešenia:2007 - 2008
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová (rod. Gerlaková)Koordinátor projektu:

Aplikácia spracovania hydronymie Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Implementation of the Hron river and Torysa river hydronymy into the digital maps (GIS)

Číslo projektu:VEGA 1/4728/07Doba riešenia:2007 - 2008
Vedúci projektu:Mgr. Alexandra Chomová (rod. Gerlaková)Koordinátor projektu:

Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku (história, súčasný stav, perspektívy, odporúčania)

Číslo projektu:MVTS č. 513438/07Doba riešenia:2007 - 2008
Vedúci projektu:doc. PhDr. Darulová Jolana, CSc. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Implementácia spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Číslo projektu:VUGA 4/2006Doba riešenia:2006 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Implementácia spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy do digitálnych máp (GIS)

Implementation of the Hron river and Torysa river hydronymy into the digital maps (GIS)

Číslo projektu:VUGA 4/2006Doba riešenia:2006 - 2009
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Inštitucionalizácia etiky v organizácii (vzdelávacie, teoretické a prakticko-aplikačné aspekty)

Applied ethics (educational, theoretical and practical aspects)

Číslo projektu:KEGA č. 3/4227/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Nová koncepcia vyučovania cudzieho jazyka v rámci III. stupňa vysokoškolského vzdelávania

A new conception of foreign language education at PhD. level

Číslo projektu:KEGA č. 3/4001/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PaedDr. Mária Hardošová, PhD.Koordinátor projektu:

Problém hraníc medzi filozofiou, umením a vedou

The issue of boundaries between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA č. 1/3599/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Problém hraníc medzi filozofiu, umením a vedou

Borders between philosophy, art and science

Číslo projektu:VEGA 1/3599/06Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:doc. Marián Pálenčár, CSc. (KFi FHV UMB)Koordinátor projektu:

Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989

Číslo projektu:VEGA 2/6118/26Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Pavol Odaloš, CSc. (za KSJL FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Eva Jaššová, PhD. (Filozofický ústav SAV)

Slovenská politická kultúra v médiách po roku 1989

Slovak Policy and Media after 1989

Číslo projektu:VEGA 2/6118/26Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PhDr. Eva Jaššová, PhD. (Filozofický ústav SAV)Koordinátor projektu:

Translands (Historical and socioeconomic research) Historical and economic dimensions of territorial-specific assets: rivers, abbey and other relevant potential attractors

Číslo projektu:INTERREG III B CADSES No. 5D197Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. Francesco Timpano (FE Università Cattolica di Piacenza, Italia)

Európsky medzinárodný výskumný projekt Európskeho fondu pre regionálny rozvoj - INTERREG III B CADSES

Využitie elektroseparačných techník v enviromentálnej analýze látok prítomných vo vzorkách zložiek životného prostredia

Číslo projektu:VEGA č. 8/2006Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:Ing. Iveta Nagyová, PhD. (Katedra chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu: