Projekty FF

Využitie elektroseparačných techník v enviromentálnej analýze látok prítomných vo vzorkách zložiek životného prostredia

Číslo projektu:VEGA č. 8/2006Doba riešenia:2006 - 2008
Vedúci projektu:Ing. Iveta Nagyová, PhD. (Katedra chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici)Koordinátor projektu:

Etické aspekty spravodlivosti v oblasti verejnej správy a súkromného sektora na Slovensku

Ethical issues related to justice in public administration and private sector in Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/3600/06Doba riešenia:2006 - 2007
Vedúci projektu:PhDr. Mgr. Ľudovít HajdukKoordinátor projektu:

Podoby outsiderstva v slovenskej umeleckej próze

Variations of outsiderism in the Slovak prose

Číslo projektu:VEGA č. 1/2243/05Doba riešenia:2005 - 2008
Vedúci projektu:prof. PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc.Koordinátor projektu:

Communication in International Projects

Číslo projektu:SK/04/B/F/LA-177408Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (za FHV UMB)Koordinátor projektu:

Leonardo da Vinci

Miesto turistiky a pohybových aktivít v prírode v spôsobe života mladej populácie veku 12 - 15 rokov na začiatku nového storočia

The position of tourism and outdoor sports activities in young people's way of life (aged 12 – 15 years) at the turn of the new century

Číslo projektu:VEGA č. 1/2539/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PaeDr. Karol Görner, PhD.Koordinátor projektu:

Nemecko-slovenské jazykové a literárne kontrasty a afinity z pohľadu slovenskej apercepcie

German and Slovak language and literatury contrasts and affinities in terms of Slovak apperception

Číslo projektu:VEGA č. 1/2239/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD.Koordinátor projektu:

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

Preklad a národná kultúra. okolnosti, vzťahy a súvislosti, osobnosti, pojmy

Translation and National Culture. Circumstances, Relations and Connections, Personalities, Notions

Číslo projektu:VEGA č. 2/5113/25Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Mária Kusá, CSc. (Ústav svetovej literatúry SAV BA)

Prítomnosť trojfunkčnej indoeurópskej ideológie v stredovekej literatúre, mytológii a folklóre stredoeurópskych národov

Číslo projektu:VEGA 1/2206/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Sondy do súčasného stavu prekladu na Slovensku so zameraním na sociokultúrne aspekty

Insights into the Current State of Translation and Translating in Slovakia focused on Socio-Cultural Aspects – Globalisation, Integration, Pluralisation, Multiculturalisation

Číslo projektu:VEGA č. 1/2285/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ján Vilikovský, PhD.Koordinátor projektu:

Ukrajinská povstalecká armáda (UPA) na Slovensku v rokoch 1945 - 1947

Ukrainian Insurgent Army (UPA) in Slovakia during 1945-1947

Číslo projektu:VEGA č. 1/2226/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.Koordinátor projektu:

Východné Slovensko v 20. storočí. Analýza hlavných tendencií vývoja v politickej, hospodárskej, národnostnej, konfesionálnej a spoločensko-kultúrnej oblasti

Eastern Slovakia in 20th century. Analysis of main development tendencies in political, economic, ethnic, confessional, social and cultural areas

Číslo projektu:VEGA č. 1/2221/05Doba riešenia:2005 - 2007
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Imrich Michnovič, CSc. (Inštitút histórie FF PU v Prešove)

ISTEPEC – Intercultural studies for Teacher Education to Promote European Citizenship

Číslo projektu:COM2A/2004/01Doba riešenia:2005 - 2006
Vedúci projektu:Mgr. Katarína ChovancováKoordinátor projektu:

COMENIUS 2.1. (GRANT na mobility študentov)

Tvorba a implementácia študijného programu aplikovanej etiky na Fakulte humanitných vied Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici

Development and implementation of a study programme "Applied Ethics" at the Faculty of Humanities, Matej Bel University Banská Bystrica

Číslo projektu:KEGA č. 3/2407/04Doba riešenia:2005 - 2006
Vedúci projektu:doc. PhDr. Daniela Fobelová, PhD.Koordinátor projektu:

Tvorba nového študijného programu a nových študijných osnov pre študijný program aplikované etiky v kooperácii s pracoviskami podobného zamerania v zahraničí (Rakúsko, SRN, ČR, Poľsko). Tvorba obsahových anotácií pre jednotlivé...

Európsky študijný krúžok pre mier a globálne vzdelávanie

European study circle for peace and global education

Číslo projektu:Sokrates Grundtvig 2: GRU2/2004/09-p-BB-1Doba riešenia:2004 - 2007
Vedúci projektu:doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.Koordinátor projektu:

do sept./2007 Filologická fakulta od sept./2007 FF UMB

ISTEPEC „Intercultural Studies in Teacher Education to Promote European Citizenship" (Interkultúrne štúdie vo vzdelávaní učiteľov s cieľom propagovať európske občianstvo)

Číslo projektu:119121-CP-1-2004-1-FR-COMENIUS-C21Doba riešenia:2004 - 2007
Vedúci projektu:PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Institut pour la formation des maîtres Bretagne, Rennes, Francúzsko

Príprava učiteľov v oblasti interkulturality, európskej kultúrnej identity a európskeho občianstva.

Identifikácia bioenergetickej kapacity v priebehu ročného tréningového cyklu u reprezentantov v atletike

Identification of bioenergetic capacity in athlete representatives during their annual training cycle

Číslo projektu:VEGA č. 1/1388/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.Koordinátor projektu:

Multimediálna projekcia spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy

Číslo projektu:VUGA UMB 10/2004Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Multimediálna projekcia spracovania hydronymie povodia Hrona a Torysy

Multimedia projection of the Hron river and Torysa river hydronymy

Číslo projektu:VUGA UMB 10/2004Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu: