Projekty FF

Praktické stáže vysokoškolákov zo Slovenska II.

Číslo projektu:SK/03/A/F/PL-401223Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:Mgr. Ingrid Balážová (za FHV UMB)Koordinátor projektu:

Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 - 1989). Spoločnosť medzi demokraciou a totalitou

Radical socialism and communism in Czechoslovakia (1918-1989). The society between democracy and totalitarianism

Číslo projektu:VEGA č. 2/4183/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Vladimír Varinský, CSc. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (Historický ústav SAV)

Spoločný projekt Katedry histórie FF UMB a HÚ SAV.

Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež

Číslo projektu:VEGA 1/1422/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.Koordinátor projektu:prof. PhDr. O. Sliacky, CSc. (FF UCM)

Ukrajinskí utečenci na Slovensku na konci 2. svetovej vojny

Ukrainian refugees in Slovakia at the end of WW2

Číslo projektu:VEGA č. 1/1214/04Doba riešenia:2004 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.Koordinátor projektu:

Hydronymia povodia Hrona

Číslo projektu:FAGADoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Hydronymia povodia Hrona

Hydronymy of the Hron river catchment

Číslo projektu:FAGA FHV UMBDoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Sokrates v raných Platónových diálogoch

Socrates in Plato's early dialogues

Číslo projektu:Slovensko-česká medzivládna vedecko-technickáDoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Špecifické hodnoty v literárnom kontexte po roku 1945 na Slovensku

Specific values in literature after 1945 in Slovakia

Číslo projektu:KEGADoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Vedecká a hospodárska etika v študijných programoch praktickej etiky na Slovensku

Scientific and economic ethics in study programmes of practical ethics in Slovakia

Číslo projektu:DAADDoba riešenia:2004 - 2005
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Genéza moderných slovenských symbolov

The genesis of modern Slovak symbols

Číslo projektu:Doba riešenia:2004 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Dějiny KSČ a radikálního socializmu v Československu 1918 - 1989

The history of Communist Party of Czechoslovakia and radical socialism in Czechoslovakia durin 1918-1989

Číslo projektu:Grantová agentúra AV ČR č. A-80663-101Doba riešenia:2003 - 2006
Vedúci projektu:prof. PhDr. Karol Fremal, CSc. (za KHi FHV UMB)Koordinátor projektu:prof. PhDr. Zdeňek Kárník, DrSc. (Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha)

Grantová agentúra AV ČR

SOCRATES LINGUA 2 ALPCU: Apprendre les langues des pays candidats à l‘entrée dans l'UE" (Učiť sa jazyky krajín uchádzajúcich sa o členstvo v EÚ)

Learn the languages of the countries applying for EU membership

Číslo projektu:SOCRATES: 110377-CP-1-2003-1-FR-LINGUA-L2Doba riešenia:2003 - 2006
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ, mim. prof. (za FHV UMB)Koordinátor projektu:Štátny inštitút východných jazykov a kultúr INALCO, Paríž, Francúzsko

Projekt zameraný na vypracovanie interaktívnych učebníc bulhračiny, slovenčiny a slovinčiny pre frankofónnych používateľov.

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new intercultural Europe

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:za KAA: PaedDr. Petra Jesenská, PhD., doc. PhDr. Eva Homolová, PhD., PhDr. Jana ŠavelováKoordinátor projektu:Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:Lujza Urbancová, PhD. (za KSJL FHV UMB)Koordinátor projektu:

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new Intercultural Europe

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:Mgr. Monika Zázrivcová, PhD. (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Akademia Ekonomiczna v meste Wroclaw, Poľsko

COM-I-N-EUROPE Komunikácia v novej interkultúrnej Európe

Communication in the new intercultural Europe

Číslo projektu:Leonardo da Vinci, PT03/LA/04/24/024Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Náboženský rozhlasový príhovor ako názorový fenomén tvorby verejnej mienky

Číslo projektu:VEGA 1/0220/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Náboženský rozhlasový príhovor ako názorový fenomén tvorby verejnej mienky

Číslo projektu:VEGA č. 1/0220/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Science, Religion, Philosophy: A Search for Communication and Tolerance

Číslo projektu:Metanexus institut, J. Templeton Foundation,Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Sociálny kontext onymie

Číslo projektu:VEGA 1/0189/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu: