Projekty FF

Umelecké stvárňovanie lásky a erotických motívov v slovenskej poézii 19. a 20. storočia

Číslo projektu:VEGA 1/0098/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:PaedDr. Jozef Tatár, PhD.Koordinátor projektu:

Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa

Číslo projektu:MŠ SR č. 912/2002Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.Koordinátor projektu:

Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa

Increasing the level of socialization of Roma ethnic group through education of social and missionary workers and teacher's assistants

Číslo projektu:MŠ SR č. 912/2002Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:prof. PhDr. Beata Kosová, CSc.Koordinátor projektu:

Život a kultúra sociálnych skupín v meste

Life and culture of social groups in towns

Číslo projektu:VEGA č. 1/0185/03Doba riešenia:2003 - 2005
Vedúci projektu:Katarína Koštialová, PhDr. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

Autenticita a spolubytie ako dimenzie ľudského života

Authenticity and coexistence as dimensions of a human life

Číslo projektu:VEGA č. 1/9000/02Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:doc. Mgr. Marian PALENČÁR, CSc.Koordinátor projektu:

Kultúra a nové médiá

Culture and new media

Číslo projektu:COSTDoba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)Koordinátor projektu:

Vedecká a hospodárska etika v študijných programoch praktickej etiky na Slovensku

Scientific and economic ethics in study programmes of practical ethics in Slovakia

Číslo projektu:DAADDoba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Vedou k poznaniu a ľudskosti

Číslo projektu:UGA č. 5_2003Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD. (ISKŠ FHV UMB)Koordinátor projektu:

VII. Tagung des Verbandes der Deutschlehrer und der Germanisten

VIIth Meeting of the German Studies Association of Teachers

Číslo projektu:Akcia Rakúsko-Slovensko: 46s9Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD.Koordinátor projektu:

Wissenschafts etik und praktische etik

Číslo projektu:MŠ SR 17/2003Doba riešenia:2003 - 2004
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

Informatizácia a školská politika

Informatization and education policy

Číslo projektu:European Science and Technology ObserveDoba riešenia:2003 - 2003
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)Koordinátor projektu:

Sommerkolleg 2003 Banská Bystrica

Summer school 2003 Banská Bystrica

Číslo projektu:Akcia Rakúsko-Slovensko: 42s7Doba riešenia:2003 - 2003
Vedúci projektu:Mgr. Marek ĽuptákKoordinátor projektu:

Úloha ikonofilných a ikonofóbnych tendencií pri konštituovaní literárneho jazyka

Číslo projektu:VEGA 1/9350/02Doba riešenia:2002 - 2004
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Motívy a interpretácie stredo-európskeho literárneho kontextu

Motifs and interpretations of literature in Central Europe region

Číslo projektu:VUGADoba riešenia:2002 - 2003
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Global Information Society and the Application of Information Technologies in Local Initiatives – Social, Economic and Ethical Aspects

Číslo projektu:5 RPDoba riešenia:2002 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD. (za Katedru etiky a aplikovanej etiky FHV UMB)Koordinátor projektu:Európska akadémia Bad Neuenahr-Ahrweiler, SRN

Literárnovedné a jazykovedné základy prekladania

Literary science and linguistics in translation studies

Číslo projektu:VEGA č. 1/7085/20Doba riešenia:1. jan. 2002 - 31. dec. 2002
Vedúci projektu:PhDr. Mária Bieliková, PhD.Koordinátor projektu:

Aplikované etiky: diagnostikovanie stavu, eticko-teoretická diverzifikácia, vedecké, praktické a edukačné trendy na konci 20. storočia

Applied Ethics: status testing, ethical and theoretical diversification, scientific, practical and educational trends in the late 20th century

Číslo projektu:VEGA č. 1/7480/20Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.Koordinátor projektu:

História, vývoj Banskobystrického školstva od najstarších čias do súčasnosti

History and development of education system in Banská Bystrica from the earliest times to the present

Číslo projektu:VEGA č. 1/7479/00Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.Koordinátor projektu: