Projekty FF

História, vývoj Banskobystrického školstva od najstarších čias do súčasnosti

History and development of education system in Banská Bystrica from the earliest times to the present

Číslo projektu:VEGA č. 1/7479/00Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.Koordinátor projektu:

Korene boľševizmu na Slovensku - jeho nositelia, predstavitelia, funkcionári, stúpenci, voliči v rokoch 1918 - 1938

The roots of Bolshevism in Slovakia - the bearers, representatives, officials, supporters, voters during 1918 - 1938

Číslo projektu:VEGA č. 1/7478/00Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Propriá v sociálnej komunikácii na rozhraní milénií

Číslo projektu:VEGA č. 1/7481/2000Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Propriá v sociálnej komunikácii na rozhraní milénií

Proper names in social communication at the turn of the Millennium

Číslo projektu:VEGA č. 1/7481/2000Doba riešenia:2000 - 2002
Vedúci projektu:Mgr. Jaromír Krško, PhD.Koordinátor projektu:

Humanizácia a metodické postupy prípravy filológov v maďarskej jazykovede a literatúre

Humanisation and methodology in training philologists specialized in Hungarian lingustics and literature

Číslo projektu:Doba riešenia:2000 - 2000
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:

Kompetenzerweiterung in kulturell, sprachlich, leistungsmässig oder gesellschaftlich heterogen zusammengesetzten Schulklassen nach Prinzipien der Gestaltpädagogik

Improving competencies in culturally, linguistically or socially heterogeneous classes according to the principles of Gestalt pedagogy

Číslo projektu:Projekt 71520-CP-2-2000-1-AT-COMENIUS-C 3.1Doba riešenia:1999 - 2002
Vedúci projektu:doc. PhDr. Ivica Kolečáni Lenčová, PhD.Koordinátor projektu:

Banská Bystrica vo svetle dejín

Banská Bystrica in the light of history

Číslo projektu:VEGA č. 1/6133/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.Koordinátor projektu:

Modelovanie a sémantika priestoru v slovenskej literatúre

Modeling and semantics of space in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6208/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Ľubomír Kováčik, PhD.Koordinátor projektu:

Percepcia nemeckej kultúry v slovenskej literatúre

Perception of German culture in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/62679/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Slovenská emigrácia v zahraničí v rokoch 1945 - 1963 a jej vplyv na Slovensko

Slovak immigration abroad during 1945 - 1963 and its impact on Slovakia

Číslo projektu:VEGA č. 1/6134/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

Tradicionalizmus a modernizmus v slovenskej literatúre

Traditionalism and modernism in the Slovak literature

Číslo projektu:VEGA č. 1/6265/99Doba riešenia:1999 - 2001
Vedúci projektu:PaedDr. Martin Golema, PhD.Koordinátor projektu:

Multimedia und Internet in der Lehrerausbildung

Multimedia and Internet in teacher education

Číslo projektu:SOCRATES: 71187-CP-1-1999-1-DE-ODL-ODLDoba riešenia:1999 - 2000
Vedúci projektu:Mgr. Eva Höhn, PhD. (za KGE FHV UMB)Koordinátor projektu:

Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia

Cooperation in education and training teachers for specialised translation and interpreting

Číslo projektu:COCOP: NGE - CCF-2C2-501Doba riešenia:1998 - 2004
Vedúci projektu:doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (za KGE FHV UMB)Koordinátor projektu:

Projekt spolupráce v oblasti vzdelávania učiteľov odborného prekladu a tlmočenia - projekt NGE - CCF-2C2-501, 1998-2001, projekt pokračuje ako projekt COCOP aj v roku 2002-2004.

Číslo projektu:NGE - CCF-2C2-501Doba riešenia:1998 - 2004
Vedúci projektu:Mgr. Anna Dovčiaková (za KRO FHV UMB)Koordinátor projektu:Université Marc Bloch de Strasbourg, Institut de Traducteurs, d‘Interprètes et de Relations Internationales a Veľvyslanectvo francúzskej republiky na Slovensku.

Realizácia postgraduálneho špecializačného štúdia odborného prekladu.

Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90´s

Číslo projektu:No: 1625/186/1998Doba riešenia:1998 - 2000
Vedúci projektu:doc. PaedDr. P. Odaloš, CSc. (za KSJL FHV UMB)Koordinátor projektu:PhDr. S. Čmejrková, DrSc. (ÚJČ AV ČR)

Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation

Czech and Slovak Public Oral Speech in the 90´s

Číslo projektu:1625/186/1998Doba riešenia:1998 - 2000
Vedúci projektu:doc. PaedDr. P. Odaloš, CSc. (za UMB)Koordinátor projektu:PhDr. S. Čmejrková, DrSc. (ÚJČ AV ČR)

Research Support Scheme of the Open Society Support Foundation

Toponymický priestor v komunikácii malých sociálnych skupín

Toponyms in the communication of small social groups

Číslo projektu:FAGA FHV UMBDoba riešenia:1998 - 1999
Vedúci projektu:Mgr. Jaromír KrškoKoordinátor projektu:

Toponymický priestor v komunikácii malých sociálnych skupín

Číslo projektu:FAGADoba riešenia:1998 - 1998
Vedúci projektu:Mgr. Jaromír KrškoKoordinátor projektu:

Jazykovo-komunikačná charakteristika vybraných sociálno-komunikačných prostredí

Číslo projektu:VEGA č. 1/4059/97Doba riešenia:1997 - 1999
Vedúci projektu:prof. PaedDr. Odaloš Pavol, CSc.Koordinátor projektu:

Jazykovo-komunikačná charakteristika vybraných sociálno-komunikačných prostredí

Characteristics of language and communication in certain social and communication environments

Číslo projektu:VEGA č. 1/4059/97Doba riešenia:1997 - 1999
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Odaloš Pavol, CSc.Koordinátor projektu: