Projekty FF

Ako moderne vyučovať dejepis

How to teach history using a modern approach

Číslo projektu:Doba riešenia:1996 - 1996
Vedúci projektu:doc. PhDr. Vladimír Varinský, CSc.Koordinátor projektu:

Samostatný vedecký projekt

L'alternance intégrée dans la formation initiale (Miesto a funkcia pedagogickej praxe v pregraduálnej príprave učiteľov francúzskeho jazyka)

Position and function of teaching experience in undergraduate training of teachers of French )

Číslo projektu:európsky štrukturálny projekt: TEMPUS Phare NDoba riešenia:1995 - 1998
Vedúci projektu:doc. PhDr. Elena BARANOVÁ (za FHV UMB)Koordinátor projektu:PF UK Bratislava

Československo 1945 - 1967

Czechoslovakia during 1945-1967

Číslo projektu:Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Karel Kaplan, CSc. (Ústav soudobých dějin AV ČR, Praha)

Grantová agentúra AV ČR

Pragmatický rozmer metodologických, sociolingvistických a didaktických parametrov v jazykovej komunikácii

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.Koordinátor projektu:

Pragmatický rozmer metodologických, sociolingvistických a didaktických parametrov v jazykovej komunikácii

Pragmatic dimension of methodological, sociolinguistic and didactic parameters in linguistic communication

Číslo projektu:VEGA č. 1538/95Doba riešenia:1994 - 1996
Vedúci projektu:PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.Koordinátor projektu: