Projekty FF

Analýza vybraných sociálnych súvislostí využívania alternatívnych foriem zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Číslo projektu:1/0333/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Souček Ivan, Mgr. PhD.Koordinátor projektu:

Aplikácia moderných informačno-komunikačných technológií na pozitívnu stimuláciu vzťahu adolescentov k realizácii zdraviu prospešných pohybových aktivít v škole a vo voľnom čase

Číslo projektu:012UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Adamčák Štefan doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Determinanty formovania identity lokálnych spoločenstiev v procese udržateľnosti kultúrneho dedičstva

Číslo projektu:1/0032/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Krišková Zdenka, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého jazyka po angličtine

Číslo projektu:004TU Z-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:Technická univerzita vo Zvolene

Exaktná učebnica tlmočenia

Číslo projektu:026UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Exil zo Slovenska po komunistickom prevrate v roku 1948 - identita, integrita, asimilácia

Číslo projektu:1/0379/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:doc. Marek SyrnýKoordinátor projektu:FPVaMV UMB

Kultúrne dedičstvo ako súčasť sociokultúrneho potenciálu rozvoja turizmu v lokálnych spoločenstvách

Číslo projektu:1/0232/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:

Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu

Číslo projektu:1/0431/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Lizoň Martin, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia vo vytrvalostných športoch

Číslo projektu:1/0621/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Pupiš Martin, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie a internacionalizácie unvierzity

Číslo projektu:004UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:PdF UMB

Pohybová aktivita ako prevencia zdravia školskej populácie Slovenska

Číslo projektu:1/0519/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Bendíková Elena, doc. PaedDr., PhD.Koordinátor projektu:

Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III

Číslo projektu:2/0166/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Ústav svetovej literatúry SAV

Seriózne hry a hrové prvky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka

Číslo projektu:036UMB-4/2019Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Gálisová Anna, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach

Číslo projektu:1/0735/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Rožai Gabriel, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:

Stvárnenie aktuálnych spoločenských problémov v súčasnom švajčiarskom po nemecky a po francúzsky písanom kriminálnom románe a v slovenskom kriminálnom románe

Číslo projektu:Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:za FF UMB: Zázrivcová Monika, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:UNIPO Prešov, Mgr. Ján Jambor, PhD.

Synchrónne modelovanie a modely chrématoným

Číslo projektu:1/0040/19Doba riešenia:2019 - 2021
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.Koordinátor projektu:

Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie

Číslo projektu:1/0156/19Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr.Koordinátor projektu:

Perspectives of Central European translatological studies

Číslo projektu:21910111Doba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:za FF UMB: Huťková Anita, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Výmena skúseností pri archívnom výskume a strategickej komunikácii

Číslo projektu:SAMRS/SSE/282/1925/2019-100/7/2019-SAMRSDoba riešenia:2019 - 2020
Vedúci projektu:Šmigeľ Michal, doc. PhDr., PhD.Koordinátor projektu: