Projekty FF

Identifikácia a podoby protikomunistického odboja na Slovensku v historickom kontexte krajín bývalého východného bloku

Identification and faces of the anticommunist resistance in Slovakia in the historical context of countries of the former Soviet bloc

Číslo projektu:VEGA č. 1/0581/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Varinský Vladimír, prof. PhDr. CSc.Koordinátor projektu:

Kultúrne dedičstvo ako fenomén identity

Cultural heritage as an identity phenomenon

Číslo projektu:VEGA č. 1/0655/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Krišková Zdenka, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:

Manipulačno-komunikačné koncepcie v persuazívnych slovenských a chorvátskych mediálnych diskurzoch

Conceptions of manipulative communication in persuasive Slovak and Croatian media discourses

Číslo projektu:VEGA č. 1/0179/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Odaloš Pavol, prof. PaedDr. CSc.Koordinátor projektu:

Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia v individuálnych športoch

Optimalization of training and competition load in individual sports

Číslo projektu:VEGA č. 1/0414/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Pupiš Martin, PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Postoje žiakov 2.stupňa základných škôl k telesnej a športovej výchove v intenciách školských vzdelávacích programov

Attitudes of pupils at the second stage of primary schools towards physical and sports education within schools education programs

Číslo projektu:VEGA č. 1/0606/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Bartík Pavol, prof. PaedDr. PhD.Koordinátor projektu:

Voľný čas a sociálna štruktúra na Slovensku vo vývojovej a komparatívnej perspektíve

Leisure and social structure in Slovakia in developmental and comparative perspective

Číslo projektu:VEGA č. 1/0641/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc.Koordinátor projektu:

Vznik, formovanie a premeny významu pojmu fronésis v antickej filozofii

The Origin, Formation and Transformations of the Phronesis Notion in Ancient Philosophy

Číslo projektu:1/0416/15Doba riešenia:2015 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD., UCM v Trnave

In Between? Pátranie po lokálnych dejinách na pohraničiach Európy

In Between? Searching for local histories in European borderlands

Číslo projektu:564220Doba riešenia:2015 - 2016
Vedúci projektu:Pecníková Jana, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:European Network Remembrance and Solidarity

Konfesionálne a etnické interakcie v Habsburskej monarchii

Confessional and Ethnic Interactions in the Habsburg Monarchy

Číslo projektu:CIII-HU-0908-01-1516Doba riešenia:2015 - 2016
Vedúci projektu:Kurhajcová Alica, Mgr., PhD.Koordinátor projektu:Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities and Social Sciences

Get organized! Self-management training for PhD candidates

Číslo projektu:2014-05-15-0001Doba riešenia:1. okt. 2014 - 30. sep. 2015
Vedúci projektu:Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc.Koordinátor projektu:Univertität Wien vo Viedni, UK Bratislava

ARCHAEOLOGY FIELD SCHOOL 2014: from prehistoric hill-fort to medieval castle

Číslo projektu:Standard Grant No. 21410013Doba riešenia:29. jún. 2014 - 31. dec. 2014
Vedúci projektu:Maliniak Pavol, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:PhDr. Noémi Pažinová, PhD. (za Katedru archeológie FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre)

Medzinárodný vyšehradský fond

Národný program vzdelávania IZS vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnosti štátu. Aktivita 2 Jazykové vzdelávanie. Podaktivita 2.3 – „Poľský jazyk“

Číslo projektu:Doba riešenia:1. máj. 2014 - 1. máj. 2015
Vedúci projektu:Mgr. Anita Račáková, PhD. (gestorka Podaktivity 2.3)Koordinátor projektu:Ministerstvo vnútra SR, Centrum účelových zariadení

Diplomacia a riešenie konfliktov v stredoveku (7.-13. storočie)

Diplomacy and Conflict Resolution in the Middle Ages (7th-13th centuries)

Číslo projektu:VEGA č. 1/0427/14Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.Koordinátor projektu:doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., FF UK Bratislava

Christian Philosophy in Central and Eastern Europe

Číslo projektu:ID 443.20132321/21885Doba riešenia:2014 - 2017
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Hrkút Ján, PhD., FF Katolícka univerzita v RK

Areálové prieniky memoárovej literatúry s témou holokaustu

Areal intersections of memoirs with the topic of Holocaust

Číslo projektu:VEGA č. 1/0031/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Šuša Ivan, PhDr., Ph.DKoordinátor projektu:

Fontes cynicorum. Pramene kynizmu a ich interpretácia

Fontes Cynicorum: Sources of Cynicism and Their Interpretation

Číslo projektu:1/0885/14Doba riešenia:2014 - 2016
Vedúci projektu:Koordinátor projektu:Kalaš Andrej, doc. Mgr., PhD., FF UK