Edičná komisia

Predseda komisie

  • doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. - prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť

Členovia

  • prof. PaedDr. Pavol Bartík, PhD., člen redakčnej rady Vydavateľstva Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum
  • prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc.
  • doc. PhDr. Eva Homolová, PhD.
  • Mgr. Martina Kubealaková, PhD.
  • doc. PhDr. Michal Šmigeľ, PhD.
  • Mgr. Michal Šedík, PhD.
  • Mgr. Katarína Klimová, PhD.