Centrum doktorandov

Centrum doktorandov FF UMB – miestnosť č. F339 bolo slávnostne otvorené 1. 10. 2008 dekanom fakulty prof. PhDr. V. Varinským, CSc.

Centrum doktorandov poskytuje študentom denného doktorandského štúdia umiestnenie na školiacom pracovisku potrebné na realizáciu aktivít, ktoré sú obsiahnuté v ich individuálnych študijných plánoch (ďalej IŠP):

  • pedagogické účinkovanie v stanovenom rozsahu,
  • iné činnosti vyplývajúce zo študijnej časti IŠP,
  • konzultácie so školiteľom,
  • činnosti vyplývajúce z vedeckej časti IŠP,
  • využívanie služieb Univerzitnej knižnice UMB,
  • využívanie informačnej siete UMB.