FF UMB je súčasťou národného projektu pre vzdelávanie študentov v podmienkach podnikovej praxe

Zapojili sme sa do národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Národný projekt  „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ  a na jeho realizáciu je alokovaných 17,072 mil. EUR v rámci operačného programu Vzdelávanie a jeho časti Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy.

Projekt je určený pre všetky typy vysokoškolského štúdia – bakalárov, magistrov, inžinierov aj doktorandov. Do projektu budú zapojení študenti v krátkodobých exkurziách až po dlhodobé pobyty vo formách vzdelávania priamo v podmienkach praxe – v podnikoch či firmách. Študenti počas tohto obdobia spracujú konkrétne odborné témy. Zároveň sa vytvoria aj výučbové základne priamo na vysokých školách, ktoré priblížia prostredie vysokých škôl podmienkam praxe. Projekt bude realizovaný v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.

Výzva k podaniu ponuky pre prax študentov
Ponuka praxe sa môže týkať študentov II. a III. stupňa denného vysokoškolského štúdia a mimoriadne i študentov prvého stupňa denného vysokoškolského štúdia v profesijne orientovaných bakalárskych programoch.
Ponuku praxe vyplnia a priebežne podávajú zástupcovia podniku a zapojenej vysokej školy ako spoločný vzdelávací zámer na e-mailovú adresu: vysokoskolacidopraxe@uips.sk na priloženom ponukovom formulári. V roku 2013 postupne prijímané ponuky praxe vyhodnotí a preferované ponuky praxe bude schvalovať expertná skupina národného projektu v termínoch: 16.10. (úvod) , 30.10. , 20.11. , 4.12. a 18.12., pričom sa predpokladá, že do konca roku 2013 bude vyslaných na prax cca. 50 študentov.

Rozsah vzdelávania s podporou národného projektu - 96 hodín počas polroka (predstavuje v priemere 1 deň praxe týždenne, ale tento čas môže byť rozložený na polrok podľa požiadaviek zúčastnených strán) v období minimálne 1 a maximálne 3 polroky vzdelávania v podnikovej praxi v potrebnom a možnom časovaní (pri nástupe v roku 2013 sa podpora vzťahuje aj na zimný semester akademického roka 2013/2014).

Študentov riadne a včas prihlásených do praxe podnik môže pozvať na výberové konanie, ktoré sa bude konať podľa zvyklostí podniku a ktorého výsledok potvrdí výberová komisia zložená zo zástupcov podniku a vysokej školy a odborného zástupcu národného projektu. Pre realizáciu praxe podnik, vysoká škola, kancelária národného projektu a študent uzavrú príslušné zmluvné vzťahy.

Možnosti podpory pre vzdelávanie:
Podpora študentov – na základe zmluvy medzi študentom a Ústavom informácií a prognóz školstva (ďalej „UIPŠ“) refundácia výdavkov na vzdelávanie na

  • cestovné (II. trieda verejnou dopravou – autobus, vlak),
  • stravné (sadzba stravného: 4 € pre časové pásmo 5 až 12 hodín,6 € pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín, 9,30 € pre časové pásmo nad 18 hodín),
  • ubytovanie, ak je pre študenta vzhľadom na vzdialenosť miesta výkonu praxe časovo efektívnejšie a cenovo výhodnejšie, ako cestovanie (cena za 1 noc max. 30 €, pričom je potrebné prieskumom trhu dokladovať jej efektívnosť a hospodárnosť)

Podpora študentov v oblasti praktického vzdelávania sa uskutočňuje prostredníctvom

  • lektora – pedagóga z vysokej školy, vedúceho študentskej práce, ktorý vykonáva činnosť na základe dohody o pracovnej činnosti uzatvorenej s UIPŠ (mimo čas výkonu inej práce a nad rozsah fondu pracovného času v rámci pracovného úväzku na vysokej škole) v rozsahu schváleného vzdelávania študentov, ktorým bude toto vzdelávanie poskytovať. Odmena (stanovená odmena max. 9 €/hod.) bude lektorovi vyplatená na základe výkazu práce za príslušný mesiac podľa realizovaného vzdelávania v súlade so schváleným plánom praxe študenta pre pobyt v praxi a jeho pravidelného hodnotenia
  • Vzdelávanie v podniku vykonáva:
    - lektor z podniku, ktorý bude túto činnosť vykonávať na základe dohody o pracovnej činnosti uzatvorenej s UIPŠ (mimo čas výkonu inej práce a nad rozsah fondu pracovného času v rámci pracovného úväzku v podniku) v rozsahu schváleného vzdelávania študentov, ktorým bude toto vzdelávanie poskytovať. Odmena (stanovená odmena max. 9 €/hod.) bude lektorovi vyplatená na základe výkazu práce za príslušný mesiac podľa realizovaného plánu praxe študenta v podniku. Lektor z podniku bude vzdelávanie v praxi koordinovať s príslušným lektorom - pedagógom z tej vysokej školy, ktorú príslušný študent navštevuje,
    - podnikové vzdelávacie stredisko (výučbovom školiacom centre v podniku).

Pokyny na prihlasovanie a ďalšie informácie v prílohách:
Ponuka praxe
Sprievodný list

Informácie o projekte na stránke:
http://www.vysokoskolacidopraxe.sk/o-projekte/