Pokyny k príprave projektov VEGA / KEGA

Podporované výskumné aktivity verejných vysokých škôl:
1. základný výskum prostredníctvom vnútorného grantového systému VEGA,
2. aplikovaný výskum v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia prostredníctvom vnútorného grantového systému KEGA.

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR
Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR

Aktuálne oznamy VEGA:

1. Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je do 29. 4. 2016 do 14.00 hod. V súvislosti s postupnou debyrokratizáciou sa v písomnej forme zasiela poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní žiadosti najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke).
2. Výsledky hodnotenia nových projektov VEGA a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty VEGA na rok 2016

Kompletné informácie na stránke VEGA.

Aktuálne oznamy KEGA:

1. Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. Termín podávania žiadostí je do 29. 4. 2016 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.
2. Podávanie ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2016. Termín podávania ročných správ je do 15. 11. 2016 do 14.00 hod. a termín podávania záverečných správ končiacich projektov je najneskôr do 17. 1. 2017 do 14.00 hod.Správy musia byť podané v súlade so štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl.
3. Výsledky hodnotenia nových žiadostí o dotáciu a rozpis dotácií na nové a pokračujúce projekty KEGA na rok 2016

Kompletné informácie na stránke KEGA.