Prieskum záujmu pracovníkov FF UMB o aktuálne témy v programe Horizont 2020

Vážení vedecko-pedagogickí pracovníci Filozofickej fakulty UMB,

obraciam sa na Vás s prosbou o spoluprácu pri zisťovaní záujmu o aktuálne témy v programe Horizont 2020.Na základe zistených informácií o Vašich preferenciách sa budeme následne snažiť o vymedzenie strategického smerovania medzinárodného výskumu v H2020 a vytvorenie interdisciplinárnych tímov, ktoré budú zložené z tvorivých zamestnancov UMB pre interdisciplinárnu a medzisektorovú spoluprácu na globálnych výskumných témach.

Aké sú tieto témy v novom pracovnom programe H2020?

Zoznam niektorých aktuálnych tém riešených v programe Horizont 2020 na obdobie rokov 2018 až 2020 nájdete v priložených súboroch:

Horizon 2020_Science with and for Society_2018_formular.docx
Horizon 2020_Secure Societies_2018_formular.docx
Horizon 2020_Europe in a Changing World_2018_formular.docx

Témy som rozdelila do troch hlavných oblastí v podobe formulára MS Word. Prosím Vás o výber témy alebo viacerých tém zaškrtnutím políčka v dokumente. Viac informácií ku každej téme nájdete v priložených, rovnako pomenovaných pdf súboroch – ako pomôcka. Pdf súbor v úvode obsahuje zoznam tém. Kliknutím na názov témy sa presuniete v dokumente na stránku s požadovanou témou. Opis Vám priblíži, čím sa daná téma zaoberá. Celý dokument je v anglickom jazyku.

Následne po výbere prosím o doplnenie stručných  informácií o výskumníkovi – jednotlivcovi – alebo o projektovom tíme, expertíze, skúsenostiach v druhej časti wordovského dokumentu. Témy uvedené vo formulároch, samozrejme, môžu vyberať aj jednotlivci bez toho, aby vopred tvorili tímy.

Vytvorené interdisciplinárne tímy budú strategicky podporované, predovšetkým vo fáze prípravy projektových návrhov. Pôjde predovšetkým o aktívnu propagáciu týchto tímov a aktívne vyhľadávanie vhodných partnerov, konzorcií na národnej a medzinárodnej úrovni – Univerzitné centrum pre medzinárodné projekty UMB.

Vaše odpovede, otázky, pripomienky môžete smerovať priebežne na M. Konôpkovú.

Ďakujem.