Výročná správa VEGA za 2014

Výročné správy a správy o najvýznamnejších výsledkoch končiacich projektov VEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne zverejňuje výročnú správu VEGA, ktorej súčasťou je aj správa o najvýznamnejších výsledkoch dosiahnutých pri riešení projektov VEGA. Jednotlivé komisie VEGA vybrali z financovaných projektov, ktoré ukončili svoje riešenie, niekoľko najlepších projektov, ktorých prehľad a ich anotácie sú k dispozícii na tejto stránke.

Komisia VEGA č. 10 pre historické vedy a vedy o spoločnosti (filozofia, sociológia, politológia, teológia)
1/0145/12
Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948
Varinský Vladimír, prof. PhDr., CSc., Filozofická fakulta UMB

Komisia VEGA č. 11 pre vedy o človeku (psychológia, pedagogika, vedy o športe)
1/1175/12
Vplyv hyperoxie na športový výkon a zotavenie v športe
Pupiš Martin, PaedDr., PhD., Filozofická fakulta UMB