2015-06 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu (mimoriadny prínos)

Výzva

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu

č. 2015-06 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu

 

(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku 2015 (ďalej len „výzva“).

(2) Parametre výzvy:

a) účel výzvy: projekty s mimoriadnym prínosom pre obyvateľov Slovenska,
b) oprávnený žiadateľ: právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,
c) finančné prostriedky na rozdelenie: 120 000 eur,
d) najvyššia dotácia 120 000 eur na jeden predmet žiadosti,
e) najnižšia dotácia na jeden predmet žiadosti nie je stanovená,
f) minimálne spolufinancovanie z vyúčtovanej sumy: 50%,
g) dátum ukončenia predkladania žiadostí: 07.08.2015,
h) zverejnenie rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí dotácií: do 01.09.2015,
i) zaslanie zmlúv žiadateľom, ktorým sa schváli dotácia: do 01.09.2015,
j) doručenie zmlúv, podpísaných prijímateľom dotácie, ministerstvu: do 10 pracovných dní po zaslaní zmlúv žiadateľom.

(3) Ďalšie náležitosti žiadosti:

a) vyplnené hárky „Zoznam“ a „Rozpocet“ elektronického formulára,

(4) Informácie pre žiadateľov:

a) pri predkladaní žiadosti je potrebné dodržať „Záväzný postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie“, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva,
b) za oprávnené výdavky budú považované výdavky prijímateľa alebo priameho realizátora preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizáciu predmetu žiadosti.

(5) Výpočet dotácie:

a) dotácia bude poskytnutá žiadateľom v sume, schválenej oprávneným žiadateľom podľa bodu 2 písm. b) v zostupnom poradí skóre S, až do vyčerpania finančných prostriedkov určených na rozdelenie v rámci tejto výzvy,
b) efektivita požiadavky sa vypočíta nasledovne: E = BPH * SF / Ž, pričom platí, že
E je efektivita požiadavky,

Ž je žiadaná dotácia na predmet žiadosti v eur,

BPH je počet bodov za pridanú hodnotu predmetu žiadosti pre obyvateľov Slovenska,

SF je spolufinancovanie požiadavky v percentách.

c) bodová hodnota BPH je priemerom hodnotenia členov komisie, pričom každý člen komisie prideľuje body tak, že predmetu žiadosti s najvyššou pridanou hodnotou pre obyvateľov Slovenska dá hodnotu 100 bodov a ďalším predmetom žiadosti dá pomerne menší počet bodov.

http://www.minedu.sk/vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-v-oblasti-sportu/

 

 

Výzva

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti športu

č. 2015-06 Opatrenia osobitného významu v oblasti športu

 

 

(1) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) zverejňuje túto výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie prostredníctvom rozpočtu ministerstva v roku 2015 (ďalej len „výzva“).

 

(2) Parametre výzvy:

a) účel výzvy: projekty s mimoriadnym prínosom pre obyvateľov Slovenska,

b) oprávnený žiadateľ: právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,

c) finančné prostriedky na rozdelenie: 120 000 eur,

d) najvyššia dotácia 120 000 eur na jeden predmet žiadosti,

e) najnižšia dotácia na jeden predmet žiadosti nie je stanovená,

f) minimálne spolufinancovanie z vyúčtovanej sumy: 50%,

g) dátum ukončenia predkladania žiadostí: 07.08.2015,

h) zverejnenie rozhodnutia o poskytnutí/neposkytnutí dotácií: do 01.09.2015,

i) zaslanie zmlúv žiadateľom, ktorým sa schváli dotácia: do 01.09.2015,

j) doručenie zmlúv, podpísaných prijímateľom dotácie, ministerstvu: do 10 pracovných dní po zaslaní zmlúv žiadateľom.

 

(3) Ďalšie náležitosti žiadosti:

a) vyplnené hárky „Zoznam“ a „Rozpocet“ elektronického formulára,

 

(4) Informácie pre žiadateľov:

a) pri predkladaní žiadosti je potrebné dodržať „Záväzný postup pri predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie“, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva,

b) za oprávnené výdavky budú považované výdavky prijímateľa alebo priameho realizátora preukázateľne viazané a zároveň nevyhnutne potrebné na realizáciu predmetu žiadosti.

 

(5) Výpočet dotácie:

a) dotácia bude poskytnutá žiadateľom v sume, schválenej oprávneným žiadateľom podľa bodu 2 písm. b) v zostupnom poradí skóre S, až do vyčerpania finančných prostriedkov určených na rozdelenie v rámci tejto výzvy,

b) efektivita požiadavky sa vypočíta nasledovne: E = BPH * SF / Ž, pričom platí, že

E je efektivita požiadavky,

Ž je žiadaná dotácia na predmet žiadosti v eur,

BPH je počet bodov za pridanú hodnotu predmetu žiadosti pre obyvateľov Slovenska,

SF je spolufinancovanie požiadavky v percentách.

c) bodová hodnota BPH je priemerom hodnotenia členov komisie, pričom každý člen komisie prideľuje body tak, že predmetu žiadosti s najvyššou pridanou hodnotou pre obyvateľov Slovenska dá hodnotu 100 bodov a ďalším predmetom žiadosti dá pomerne menší počet bodov.

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV