Akcie Marie Curie - podpora výskumnej kariéry v zahraničí

Akcie Marie Curie
Posledné 4 výzvy na podporu výskumnej kariéry. Podmienkou podania žiadosti je mobilita vyskumníka a výskumny projekt (bez tematického obmedzenia). Akcie Marie Curie sú európske výskumné granty, ktoré sa udeľujú výskumným pracovníkom bez ohľadu na vek, pohlavie alebo štátnu príslušnosť.

 • Vnútroeurópske štipendiá pre kariérny rozvoj (IEF) – grant pre jednotlivcov, ktorý umožňuje skúseným výskumníkom (PhD. alebo 4 a viac rokov skusenosti vo výskume) pohybovať sa po Európe a realizovať svoj výskumný projekt.

  Financovanie zo schémy IEF sa poskytuje na pokročilé odborné vzdelávanie, ktoré môže zahŕňať získavanie nových a/alebo dodatočných zručností a vedomostí a cezhraničnú mobilitu. Odborné vzdelávanie sa zakladá na programe osobného kariérneho rozvoja, ktorý je dohodnutý medzi výskumným pracovníkom a odborným poradcom v hostiteľskej organizácii. Finančná podpora sa poskytuje počas 12 – 24 mesiacov (ekvivalent plného pracovného úväzku) pre individuálne projekty predložené skúsenými výskumnými pracovníkmi z členských štátov alebo pridružených krajín v spolupráci s hostiteľskou organizáciou z členského štátu alebo pridruženej krajiny.

  Odborná príprava môže zahŕňať:

  • odborné vzdelávanie prostredníctvom výskumu, ktoré sa prostredníctvom individuálneho personalizovaného projektu uskutočňuje pod vedením odborného poradcu;
  • praktické odborné vzdelávanie zamerané na rozvoj vašich odborných (nové techniky alebo vybavenie) a doplnkových zručností (príprava žiadosti o financovanie, patentová žiadosť, riadenie projektu, koordinácia úloh, dozor nad technickým personálom atď.);
  • medziodvetvový alebo interdisciplinárny prenos vedomostí;
  • schopnosť vytvárania spolupráce
  • aktívne vedecké a finančné riadenie vášho vedeckého projektu;
  • rozvoj organizačných schopností prostredníctvom organizácie podujatí poskytujúcich odborné vzdelávanie a informácie.

  Uzávierka: 14. augusta 2013.

 • Granty na profesijnú integráciu (CIG) – paušálna platba motivujúca skúsených výskumníkov, aby sa usadili v Európe alebo sa do nej vrátili.
  Grant je paušálnou platbou, ktorá napomáha realizácii vášho projektu. Môžu sa z neho čiastočne pokryť napríklad mzdové náklady vedeckého pracovníka alebo iných zamestnancov projektu, cestovné náklady, spotrebný tovar, ako aj patentové a publikačné náklady. Grant sa vypláca počas 2 – 4 rokov, počas ktorých sa musí aj využiť. Ak vašu žiadosť schvália, Európska komisia vypracuje s vašou hostiteľskou organizáciou v Európe dohodu o grante. Hostiteľská organizácia s vami uzavrie novú pracovnú zmluvu (ak ešte neexistuje), pričom sa od nej očakáva, že vám bude vyplácať mzdu a zabezpečí vašu integráciu aspoň počas trvania grantu. Vaša hostiteľská organizácia musí byť univerzitou, výskumným ústavom alebo podnikom a musí sa nachádzať v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej krajiny.
  Uzávierka 18. augusta 2013.

 • Medzinárodné pobytové štipendiá pre kariérny rozvoj (IOF)  – grant pre jednotlivcov určený skúseným výskumníkom, ktorí majú záujem získať odborné vedecké vzdelanie u hosťujúcej inštitúcie v tretej krajine (mimo Európy); Finančná podpora sa poskytuje počas 12 – 24 mesiacov.
  Zo štipendií sa financuje pokročilé odborné vzdelávanie. Štipendium zahŕňa najmä plat výskumného pracovníka a príspevok na úhradu nákladov vyplývajúcich z výskumu. Táto finančná podpora sa úhrnne poskytuje počas maximálne 3 rokov. Toto obdobie zahŕňa počiatočnú pobytovú fázu v tretej krajine v trvaní 1 – 2 rokov. Súčasťou štipendia je však aj fáza opätovného začlenenia. Inými slovami, štipendium vás zaväzuje k návratu do členského štátu EÚ alebo pridruženej krajiny.

  Hlavné činnosti sa musia zakladať na výskumnom projekte, ktorý by ste mali pripraviť v súčinnosti s organizáciou, v ktorej budete pracovať po návrate do Európy. So svojim odborným poradcom v organizácii, v ktorej bude prebiehať opätovné začlenenie, by ste sa mali dohodnúť na pláne osobného kariérneho rozvoja.

  Medzinárodné pobytové štipendium by malo výraznou mierou prispieť k rozvoju a rozšíreniu vašej kvalifikácie. Malo by najmä rozšíriť vašu multi– alebo interdisciplinárnu expertízu, vnútroodvetvovú skúsenosť a doplnkové zručnosti.
  Uzávierka: 14. augusta 2013.

  Medzinárodné hostiteľské štipendiá (IIF) – grant pre jednotlivcov určený skúseným výskumníkom z tretích krajín (mimo Európy), ktorí majú záujem získať odborné vedecké vzdelanie u hosťujúcej inštitúcie so sídlom v Európe

  Štipendiá sú určené pre projekty, ktoré budú viesť k prenosu vedomostí do vašej hostiteľskej organizácie a k vybudovaniu alebo zlepšeniu spolupráce medzi Európou a zvyškom sveta. Výskumný projekt vám umožní, aby ste napredovali vo svojej kariére. Táto finančná podpora sa poskytuje počas 12 – 24 mesiacov (ekvivalent plného pracovného úväzku).

  Financovanie vám umožňuje:

  • stať sa členom európskeho výskumného tímu, ktorý potrebuje vaše skúsenosti;
  • vytvoriť formy spolupráce prostredníctvom výskumných projektov s vašim laboratóriom alebo krajinou;
  • získať nové vedomosti v európskom laboratóriu.
  Z medzinárodného hostiteľského štipendia je možné financovať aj fázu návratu v trvaní jedného roka.
  Uzávierka: 14. augusta 2013.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV