Americké letné semináre 2018

Semináre o USA sú 6 – týždňové intenzívne akademické programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách. Sú určené predovšetkým pre jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú tematické publikácie alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet.

 

Semináre sa konajú v mesiacoch jún - august na univerzitách v USA a témy sú:

 

Každý program je súhrnom prednášok, seminárov a diskusií na univerzite, doplnených o exkurziu k danej téme. Semináre neumožňujú samostatný výskum, účastníci ale majú voľný prístup do univerzitnej knižnice, počítačových laboratórií a pod. Ubytovanie ja zebezpečené na univerzite (4 týždne) a počas exkurzií v hoteli (2 týždne).

 

Vhodnými kandidátmi (vo vekovom rozpätí 30-50 rokov) sú pedagógovia, vedúci katedier alebo kabinetov, špecialisti pripravujúci učebné osnovy, autori vysokoškolských resp. stredoškolských učebníc. Kandidáti sa musia zaoberať americkými štúdiami, medzinárodnými vzťahmi a príbuznými odbormi, musia byť vo svojom odbore dostatočne erudovaní a ich cieľom je zabudovať získané poznatky do svojej pedagogickej a odbornej práce. Výborná znalosť angličtiny je nevyhnutným predpokladom pre účasť na seminári. Prednosť budú mať uchádzači, ktorí jednoznačne zdôvodnia, akým spôsobom uplatnia získané poznatky vo svojej práci, a ktorí doteraz nemali možnosť v USA študovať, robiť výskum či zúčastniť sa na profesionálnych konferenciách.

 

Fulbrightova komisia môže na každý tématický seminár nominovať jedného účastníka. Záverečný výber uchádzačov  sa uskutoční na Ministerstve zahraničných vecí USA. Semináre majú presne určený počet účastníckych miest (zhruba 18 účastníkov v rámci celosvetovej súťaže). MZV USA hradí aj všetky náklady spojené s pobytom vrátanie zdravotného poistenia.

 

Termíny na rok 2018 budú vyhlásené na jeseň 2017.

 

http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV