APVV 2017

Dňa 3.10.2017 vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja

v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2017.

Zameranie projektov, ich ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ. Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.

Dátum a čas uzavretia výzvy: 4.12.2017, 12:00
Celkový objem FP: max. 33 mil. eur
Max. objem FP na 1 projekt: 250-tisíc eur
Spolufinancovanie: nie
Začiatok riešenia projektov: 1.7.2018
Doba riešenia: max. 48 mesiacov
Min. ročná riešiteľská kapacita pre vedúceho: 500 hod.
Min. ročná riešiteľská kapacita pre člena tímu: 300 hod.

Rozhodnutia o žiadostiach agentúra zverejní najneskôr 4 mesiace od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí.

 

Viac informácií a celé znenie výzvy vrátane príloh nájdete na tejto webstránke.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV