APVV Bilaterálne projekty: Slovensko – Srbsko 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (agentúra) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
v y h l a s u j e
verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

Dátum vyhlásenia výzvy: 5.5.2016
Dátum uzavretia výzvy: 4.7.2016 (12.00 hod.)
Obdobie riešenia projektu: 1.1.2017 - 31.12.2018
Celkový objem FP na projekty: 80 000 €
Max. suma na 1 projekt: 4 700 €

Ciele výzvy
Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Oprávnené náklady na riešenie projektov
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 350 € na kalendárny rok/projekt a max. 4 700 € na celú dobu riešenia projektu.
Slovenská strana hradí:
- cestovné náklady slovenských pracovníkov VaV pri ceste do/z Srbska
- výdavky na zdravotné poistenie slovenských pracovníkov VaV počas pobytu v Srbsku
- pobytové náklady podľa zákona o cestovných náhradách (č. 283/2002 Z. z.) pre srbských pracovníkov VaV pri pobyte na Slovensku
- ubytovanie pre srbských pracovníkov VaV pri pobyte na Slovensku max. do výšky 100 €/noc
- prípadné cestovné náklady, ubytovanie a pobytové náklady pre členov slovenského riešiteľského kolektívu pri sprevádzaní srbských pracovníkov VaV po Slovensku

Bližšia špecifikácia nákladov je uvedená v Metodickom pokyne na kalkuláciu nákladov na riešenie projektu, príloha 2 (a, b).
Obdobne srbská strana hradí cestovné náklady a zdravotné poistné náklady pre srbských pracovníkov VaV pri ceste na Slovensko a pobytové náklady a ubytovanie pre slovenských pracovníkov VaV pri pobyte v Srbsku podľa platnej legislatívy a podmienok výzvy na srbskej strane.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného spoločného projektu je limitovaný maximálnou sumou 10 000 € na celú dobu riešenia v prípade, že sú v projekte zúčastnené 3 krajiny a maximálnou sumou 12 500 € na celú dobu riešenia v prípade, že sú v projekte zúčastnené 4 krajiny.

Partnerské organizácie zo všetkých zúčastnených krajín sú povinné spoločne vypracovať a podať obsahovo totožné projekty.

Všetky informácie a elektronický systém na podanie projektu nájdete na tejto webstránke:
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2016

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV