APVV - bilaterálny projekt Slovensko – Francúzsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Francúzskej republike.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej republike bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Začiatok riešenia projektu je najskôr 01. 01. 2016. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. 12. 2017.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 86 000 €.

Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to max. do výšky 2 650 € na kalendárny rok/projekt a max. 5 300 € na celú dobu riešenia projektu.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.

Podrobné informácie vrátane príloh na stránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2015

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV