APVV: Multilaterálna vedecko-technická spolupráca v Dunajskom regióne (SR - ČR - Rakúsko - Srbsko)

RAKÚSKO / ČESKÁ REPUBLIKA / SRBSKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MULTILATERÁLNA VEDECKO-TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA V DUNAJSKOM REGIÓNE

VÝZVA NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ NA RIEŠENIE SPOLOČNÝCH PROJEKTOV
NA ROKY 2017 – 2018

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu na riešení projektov medzi nasledujúcimi krajinami dunajského regiónu: Rakúsko, Česká republika, Srbská republika a Slovenská republika.
Ciele výzvy:
- Prispieť k vedeckému rozvoju vo vyššie uvedených krajinách prostredníctvom financovania mobilít výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov;
- Prispieť k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne;
- Podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce; a
- Poskytnúť možnosť pre mladých výskumných pracovníkov/výskumné pracovníčky vo vyššie uvedených krajinách spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru.

Oblasti spolupráce
Vo výzve je možné podávať projekty zo všetkých vedných disciplín a tematických oblastí vrátane humanitných a spoločenských vied.
Doba riešenia projektov
Podpora riešenia projektov je stanovená na obdobie max. 2 rokov od januára 2017 do decembra 2018.

Zámerom výzvy je podporiť mobilitu výskumných pracovníkov medzi zúčastnenými krajinami za účelom riešenia spoločných výskumných projektov. Finančné prostriedky preto budú poskytnuté na pracovné pobyty / stáže vedeckých pracovníkov podieľajúcich sa na spoločnom výskume. Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty zamerané na podporu výskumnej spolupráce v trvaní maximálne 2 rokov, ktoré spoločne vypracujú a budú riešiť výskumní pracovníci z minimálne 3 zúčastnených krajín: Česká republika, Rakúsko, Srbsko, Slovensko.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA:
Kompletná žiadosť na riešenie projektu na podporu výskumu a vývoja musí byť podaná v slovenskom a anglickom jazyku online na stránke www.apvv.sk do termínu uzavretia výzvy. Žiadosť musí obsahovať nasledujúce informácie:
- Stručný odborný životopis slovenského zodpovedného riešiteľa a zoznam všetkých ostatných členov riešiteľského kolektívu
- Zoznam relevantných publikácií alebo významných vedeckých výsledkov slovenského zodpovedného riešiteľa za posledných 5 rokov
- Charakteristika projektu vrátane metodologickej časti (3 až 5 strán formátu A4)
- Stručná charakteristika partnerských organizácií
- Krátky popis úloh VŠETKÝCH členov riešiteľského kolektívu v projekte
- Potenciál pre ďalšiu alebo budúcu medzinárodnú spoluprácu

Viac informácií:

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/multilateralne-vyzvy/dunajska-strategia/dunajska-strategia-2016?tab=call

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV