APVV: Slovensko - Čína 2017

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja (VaV) podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republikeCiele výzvy

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

1. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.
2. Začiatok riešenia projektu je najskôr 01. 01. 2018. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. 12. 2019.
3. Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 8 000 EUR na celú dobu riešenia. 
4. Lehota na predkladanie žiadosti je od 15. marca 2017 do 15. mája 2017.

Viac informácií na tejto webstránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-cina-2017.html

Prosím pozrite prílohy.

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV